sstamellos

sstamellos

Προσφυγή κατά του γκαράζ στη Δημοτική Αγορά Λαμίας

ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή του ¶ρθρου 151
Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κύπρου 38 Λαμία

Λαμία, 19.3.2010

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η – Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

Των:
1. Αναγνωστόπουλου Γεωργίου
2. Στασινού Παναγιώτη
3. Κόκκινου Αγγελικής
4. Κόκκινου Νικολάου
5. Φαϊτά Αντώνη
6. Γρίβα Έφης
7. Γρίβα Δήμητρας
8. Αλεξίου Αντώνη
9. Κουβέλη Κωνσταντίνου
10. Δαβανέλλου Νίκου
11. Κούτσικου Γιάννη
12. Παπασταμούλη Ειρήνης
13. Καλλέργη Γεωργίας
14. Σουλόπουλου Ηρωδίωνα
15. Σταμέλλου Στέφανου

Κατά
της υπΆ αριθμ 2/5/25.1.2010 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας

Με την παρούσα οι ως άνω αναγραφόμενοι, μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, προσφεύγουμε ενώπιον σας κατά της υπΆ αριθμ 5 απόφασης(κατά πλειοψηφία) του 2ου πρακτικού της 25/1/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με θέμα “Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Δήμου Λαμιέων»”, η οποία προβλέπει την κατασκευή ενός υπόγειου 4όροφου γκαράζ έως διακοσίων (200) θέσεων στάθμευσης, ενός ισόγειου κτιρίου από την οδό Αγίου Νικολάου 1600 τμ για στέγαση καταστημάτων και ενός ισόγειου κτιρίου από την οδό Όθωνος (πρώτος όροφος από την Αγίου Νικολάου) 235 τμ ως πολυχώρου (κυλικείο, πολιτιστικό κέντρο κλπ).

Η απόφαση αφορά την ανάθεση του έργου με το σύστημα: Μελέτη κατασκευής με ολική αυτοχρηματοδότηση (οικονομικότερη προσφορά) και με αντάλλαγμα έναντι αυτών τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υπογείου γκαράζ και των ισόγειων καταστημάτων(εκτός του ισογείου καταστήματος της Όθωνος) για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) χρόνων, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία σας επισυνάπτουμε.

Η προσφυγή μας κατατίθεται εμπροθέσμως, στο μέτρο που επίσημα λίαν προσφάτως, ήτοι την 15.3.2010 λάβαμε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, και με προφανές έννομο συμφέρον, λόγω της ιδιότητας μας ως κατοίκων και δημοτών του Δήμου Λαμιέων. Ζητούμε δε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή του επίδικου έργου στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς της πόλης μας, έργο το οποίο συνεπάγεται την απώλεια μέρους της ταυτότητας και της ιστορίας της πόλης, την επιδείνωση των όρων διαβίωσής μας καθώς και την αυξημένη κίνηση οχημάτων, η οποία προκαλείται κατά την προσπέλαση και την χρήση του υπογείου χώρου στάθμευσης, αναιρεί ή, πάντως, μειώνει ουσιωδώς την βασική πολεοδομική λειτουργία του χώρου ως χώρου “πρασίνου” μη δομούμενου, ο οποίος χώρος συνιστά έναν από τους ελάχιστους με δυνατότητα αστικού πρασίνου της πόλης μας και πάντως τον μοναδικό στο κέντρο της.

Από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, εξάλλου, θα επέλθει αλλοίωση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της έκτασης αλλά και ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης επιδιώκεται, επίσης, προκειμένου να μην υποβληθούμε στην μακροχρόνια ταλαιπωρία κατασκευής του επίδικου έργου, κατά την οποία ένας από τους βασικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης θα μετατραπεί σε τεράστιο εργοτάξιο, το οποίο ακολούθως θα αντικατασταθεί από χιλιάδες τόνους μπετόν, επιβαρύνοντας οικιστικά το ήδη επιβαρυμένο κέντρο της πόλης, στο οποίο πλέον θα προσέρχονται άπαντες προκειμένου να σταθμεύσουν τα οχήματά τους επιδεινώνοντας τους όρους διαβίωσης μας.
Θεωρούμε ότι η αναφερόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη για τους παρακάτω λόγους:

1. Σύμφωνα με τον Νόμο 3316 (ΦΕΚ ΑΆ 42/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», “για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή και του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων”.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 α και β του άρθρου 32 του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ 176Α/03) «Μητρώα Μελετητών και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που συμπληρώθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. 2831/02 (όπως το άρθρο αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του Ν.3044/02 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»), με διάταξη, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα καθορισμού υπογείων χώρων στάθμευσης κλπ κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠ4828/26.1.2004 (την οποία σας επισυνάπτουμε), “ο ανωτέρω καθορισμός μέχρι την ισχύ του Ν.3164/2003 εγκρινόταν με Π. Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2052/92 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους ….. κλπ», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα λοιπά, δηλαδή πλην του θέματος της αρμοδιότητας.

Το πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με το ΠΔ 312/1994 «Προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, συμπεριλαμβανομένης και της οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή των έργων της παραγράφου 1 άρθρου 8 του Ν.2052/92 ….κλπ» (ΦΕΚ 165 Α΄) είναι διάφορο από αυτό της τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κατά το ΝΔ 17.7.1923 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές όχι μόνο με τον καθορισμό των χώρων (χωροθέτηση), αλλά και με την αδειοδότηση και τον τρόπο κατασκευής των υπόγειων έργων.

Τέλος σημειώνουμε ότι για τον καθορισμό των παραπάνω υπογείων χώρων στάθμευσης λαμβάνονται υπόψη συγχρόνως και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 455/1996 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων …… κλπ» (ΦΕΚ 169ΑΆ/1976), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 326/1991, (ΦΕΚ 117Α/1991) που αφορούν στη χωροθέτηση όλων των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης”.

3. Σύμφωνα επίσης με την ανωτέρω ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠ4828/26.1.2004, ο καθορισμός των υπογείων χώρων στάθμευσης επιτρέπεται μετά από την εκτίμηση των κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και επιπτώσεων. Μεταξύ άλλων πρέπει ειδικότερα να εξεταστούν και να εκτιμηθούν:
– Η σκοπιμότητα δημιουργίας του προτεινόμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης ανάλογα με τα προβλήματα που θα επιλύσει και τις σχετικές ανάγκες της περιοχής που καλείται να καλύψει.
– Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή από τη λειτουργία του σταθμού στην προτεινόμενη θέση.
– Οι επιπτώσεις από τη τοποθέτηση των προσβάσεων του σταθμού στις υπέργειες λειτουργίες του χώρου, αλλά και στην άμεση περιοχή σε συνδυασμό και με τη διασφάλιση της πορείας των πεζών κλπ.
– Ο τρόπος αποκατάστασης της τυχόν φύτευσης που θα καταστραφεί (κατά την κατασκευή του έργου) και της διατήρησης του ισοζυγίου του πρασίνου στην περιοχή, ιδιαίτερα του υψηλού

Οι σχετικές εκτιμήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Συμβούλιο ΧΟΠ και θα τεκμηριώνονται με τα στοιχεία του φακέλου, όπως σχετικές μελέτες (κυκλοφοριακών επιπτώσεων καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), εγκρίσεις (κυκλοφοριακής σύνδεσης του σταθμού με το οδικό δίκτυο της περιοχής, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού), γνωμοδοτήσεις κλπ. Επίσης συνεκτιμώνται οι προτάσεις τυχόν κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνουμε επίσης τα εξής:
1. Δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο του Έργου ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Μελέτη παρά Αρχιτεκτονική Προμελέτη της κατασκευής. Η Δημοτική Αγορά Λαμίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και οποιαδήποτε κατασκευή θα πρέπει να συνάδει με μια αρχιτεκτονική προσέγγιση, η οποία να σέβεται και να συνυπολογίζει την αισθητική του αστικού χώρου και την ιστορία της περιοχής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αυτά υπόψη της και δεν συνοδεύεται με απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

2. Δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο του Έργου Ολοκληρωμένη Γεωλογική Μελέτη παρά μια Γεωτεχνική Έρευνα του 1995, σε μια περιοχή μάλιστα που όλοι ξέρουν ότι περνούσε ρέμα και ότι σε παρακείμενη πολυκατοικία με ανάλογο υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων λειτουργεί μόνιμη αντλία άντλησης νερού.

3. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Βιωσιμότητας του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων, όπως απαιτείται.

4. Σύμφωνα με την απόφαση, στη συγκεκριμένη έκταση 1887 περίπου τ.μ. πρόκειται να κατασκευαστεί υπόγειο γκαράζ τεσσάρων (4) ορόφων περίπου διακοσίων (200) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η περιοχή έχει ήδη κυκλοφοριακή συμφόρηση και με δεδομένο ότι για κάθε θέση παρκινγκ αντιστοιχούν τουλάχιστον τέσσερα (4) αυτοκίνητα ημερησίως σύμφωνα με τις διεθνείς παραδοχές, η ήδη επιβαρυμένη περιοχή θα δεχθεί μέχρι οκτακόσια (800) επιπλέον αυτοκίνητα ημερησίως. Στο φάκελο του Έργου δεν περιλαμβάνεται Επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη, (παρά τεχνική έκθεση Κυκλοφοριακής Μελέτης μιας σελίδας), η οποία μελέτη να αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση και το σημερινό κυκλοφοριακό φορτίο και να προβλέπει την αυριανή κατάσταση μαζί με τους τρόπους εισόδου και εξόδου των αυτοκινήτων (από ποια οδό, προς ποια κατεύθυνση και με ποια ροή κλπ) αλλά και την πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα επιφέρει η λειτουργία του νέου πολυκαταστήματος (MALL) εμβαδού 1600 τμ.

5. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας η έκταση του οικοπέδου της Δημοτικής Αγοράς ήταν χαρακτηρισμένη ως “περιοχή πρασίνου”. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπόψη και δεν εφαρμόζει την αρχή της διατήρησης του “ισοζυγίου του πρασίνου” και δεν συνοδεύεται με εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, όπως απαιτείται σε τέτοια μεγάλα έργα πολλαπλών επιβαρύνσεων(Ν 1650/86), παρά από μια τυπικού χαρακτήρα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

6. Η απόφαση τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ασάφεια:
α. ως προς τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης (αναφέρει «χωρητικότητας 200 περίπου θέσεων» ενώ στο φάκελο αναφέρονται αλλού 178 και αλλού 176 θέσεις)
β. ως προς το εμβαδόν του ισογείου κτίσματος από την οδό Όθωνος («εμβαδού 250-300 μ2» ενώ στο φάκελο αναφέρεται 235 τμ)
γ. ως προς τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία αναφέρεται ότι η αρχική διάρκεια θα είναι τριάντα (30) έτη, ενώ στους όρους δημοπράτησης αφήνει περιθώρια επέκτασής της. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η αρχική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του δήμου Λαμιέων και του αναδόχου θα είναι το πολύ 30 έτη. Ανανέωση, τροποποίηση ή το πολύ επέκταση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της είναι δυνατή με γραπτή κοινή συμφωνία των δύο μερών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».

7. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης (13.447.000 ευρώ) είναι πολύ μεγάλος δεδομένου ότι ανάλογα έργα σε άλλες ελληνικές πόλεις έχουν προϋπολογιστεί κάτω από το μισό αυτού του ποσού (Για παράδειγμα στην Πάτρα: πλατεία Ομόνοιας, 280 θέσεων στάθμευσης, μέση ημερήσια τιμολόγηση της τάξεως των 300 οχημάτων ημερησίως και κόστος κατασκευής στα 6,7 εκατ. Ευρώ, Τριών Συμμάχων 280 θέσεων, κόστους κατασκευής 6,7 εκατ. ευρώ και που θεωρείται βιώσιμο με βάση τις 300 τιμολογήσεις ημερησίως, μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής 180 θέσεων, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ το οποίο κρίνεται επίσης βιώσιμο με 170 τιμολογήσεις την ημέρα. Επίσης στα Γιάννενα, πλατεία Χατζή 220 θέσεων με κόστος επένδυσης περίπου 3,5 εκατομμυρίων ¤, πλατεία Ευκαρπίδη στην Κατερίνη, υπόγειο γκαράζ 500 θέσεων 7,1 εκ ευρώ κλπ κλπ). Δεδομένου δε ότι το κόστος ανά θέση στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, το κόστος κατασκευής του γκαράζ μόνο στο υπόγειο τμήμα του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εκ ευρώ.

Επίσης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου δεν λαμβάνει υπόψη του την επιδότηση της κατασκευής των θέσεων υπόγειας στάθμευσης αυτοκινήτων, η οποία αναφέρεται στην πρόχειρη μελέτη βιωσιμότητας και που προβλέπεται να λάβει ο επενδυτής(1.625.000 ευρώ).

Τέλος πουθενά δεν αναφέρει ότι τελικά το περίφημο 3% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο προβλέπεται να εισπράττει ο Δήμος, δεν υπερβαίνει τελικά τις 20.000 ευρώ ετησίως! σύμφωνα με την πρόχειρη μελέτη βιωσιμότητας (677.700χ3%=20.331 ευρώ). Ούτε δηλαδή το ήμισυ της αποζημίωσης των εργαζομένων που θα επιφορτιστούν με τον τριμηνιαίο έλεγχο και την ετήσια παρακολούθηση της καλής εφαρμογής της σύμβασης.

Θεωρούμε με λίγα λόγια ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπερασπίζεται τα οικονομικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα των δημοτών, απεναντίας εκ προοιμίου τα υπονομεύει.

8. Με δεδομένο ότι μετά την τριακονταετία θα παραδοθεί ένα άκρως απαξιωμένο σύστημα με τις αναπόφευκτες φθορές του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας του οποίου θα είναι απαγορευτικό και πιθανόν ασύμφορο, θεωρούμε ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της σύμβασης των τριάντα (30) χρόνων είναι εντελώς απαράδεκτη για τα συμφέροντα του δήμου

9. Με τη «Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (την οποία σας επισυνάπτουμε), προστατεύονται:
– τα αρχιτεκτονικά σύνολα, ομοιογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών, σημαντικών λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους ενδιαφέροντος, συναφή μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ενότητες, που να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά
– Οι τόποι: σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά και τα οποία είναι σημαντικά λόγω ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού τους ενδιαφέροντος.

Ως δημότες έχουμε το έννομο συμφέρον και το δικαίωμα να υπερασπίσουμε και να προστατέψουμε την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης στην οποία ζούμε και την οποία, με το γκρέμισμα και της Δημοτικής Αγοράς, παραδίδουμε τελικά χωρίς ιστορία στους επόμενους. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώνει τυπικά και ουσιαστικά το πνεύμα της Σύμβασης της Γρανάδας, η οποία έχει υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο [κύρωση και δημοσίευσή της έγινε το 1992 (ΦΕΚ 13/04/1992)]

Ως πολίτες έχουμε το καθήκον να υπερασπίσουμε την ποιότητα ζωής τη δική μας και των παιδιών μας, αλλά και το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπίσουμε τα οικονομικά του δήμου και τα δικά μας, ως δημοτών, από λαθεμένες αποφάσεις.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. η Απόφαση του ΔΣ Λαμιέων
2. η Εγκύκλιος 7
3. ο Ν 3316/2005
4. Η Σύμβαση της Γρανάδας

Οι προσφεύγοντες

Scroll to Top