sstamellos

sstamellos

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμίας

"Οι παραπάνω συνθήκες στα σημεία 1 και 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της."
Διαβάζοντας την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των Πεπραγμένων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 [http://www.lamia.gr/el/synedriasi/prosklisi-51is-syn-oe-2020] κρατήσαμε ως σημαντικά τα παρακάτω. Ιδιαίτερη εντύπωση φυσικά κάνει η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος υπογραμμίζει «…µε γνώμη µε επιφύλαξη και µε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη σ υ ν έ χ ι σ η τ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς της Επιχείρησης», που σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της η Κοινωφελής. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Επιχείρηση του Δήμου, όπως φυσικά τι απέγιναν όσα στο παρελθόν είχαν έρθει στην επιφάνεια για τα οικονομικά του ΔΗΠΕΘΕ και των ΚΑΠΗ. Διαβάζουμε λοιπόν αποσπάσματα από την Εισήγηση:
Μεταξύ των σκοπών που επιδιώκει είναι συνοπτικά:
• Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την πολιτιστική ανάπτυξη.
• Η λειτουργία του «Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής» (σ.σ. σε ποιο Κέντρο αναφέρεται;)
• Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτικών(…), Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων.
• Η ανάπτυξη του Αθλητισμού.
• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη.
• Η τοπική Δημοσιότητα(…)
• Η Τηλεοπληροφοριακή Επικοινωνία(…)
• Η λειτουργία Κέντρου άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
• Έσοδα Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ).(σ.σ. από πότε τα έσοδα είναι δραστηριότητα;)
Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται κυρίως από :
• Επιχορηγήσεις των δράσεων της επιχείρησης.
• Έσοδα από συνδρομές σε δράσεις της επιχείρησης (Εικαστικά, επιμορφώσεις, κ.λ.π.).
• Πωλήσεις εισιτηρίων Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ).
• Ενοίκια από την διαχείριση ακινήτων.
• Τόκους τραπεζών.
……………………………………………………………………………………
Και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει ως εξής:
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικολογικών Καταστάσεων
Γνώμη µε επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (η Επιχείρηση), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώμη µε Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Βάση για Γνώμη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1) Η Επιχείρηση επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης µε προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς χρεώστες που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ισολογισμού «11. Χρεώστες Διάφοροι» και «11α. Χρεώστες διάφοροι, διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 917 χιλιάδων περίπου εκ των οποίων ποσό Ευρώ 862 χιλιάδων περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων.
2) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, οι υποχρεώσεις που απεικονίζονται στο κονδύλι του ισολογισμού «8α. Πιστωτές διάφοροι, ακίνητα απογραφής Παθητικού – Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 812 χιλιάδων περίπου οι οποίες παραμένουν αδιευθέτητες για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά µε την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της κλειόµενης και των προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να σχηματιστεί.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό µας σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύμφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Επιχείρηση, καθΆ όλη τη διάρκεια του διορισμού µας, σύμφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη µε επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η Επιχείρηση υπέστη καθαρή ζημία ποσού Ευρώ 587 χιλιάδων περίπου κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Επιχείρησης υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά το ποσό των Ευρώ 618 χιλιάδων περίπου. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 13, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη µας δεν διαφοροποιείται σε σχέση µε το θέμα αυτό.
¶λλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 27η Αυγούστου 2019 έκθεση ελέγχου µε γνώμη µε επιφύλαξη και µε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας της Επιχείρησης.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ Άαυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα µε τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται µε βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα µε τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθΆ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη µας. Τα συμπεράσματά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου µε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό µας, για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη µε Επιφύλαξη".
…………………………………………………………………………………………
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Γήπεδα – Οικόπεδα – Κτίρια Η επιχείρηση έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο στον ¶γιο Λουκά Λαμίας το οποίο περιλαμβάνει: Οικόπεδο εκτάσεως 1.200,00 τ.µ. Κτίσμα επιφάνειας 384,30 τ.µ Αποθήκη επιφάνειας 195,50 τ.µ
2. Χρεόγραφα Η επιχείρηση δεν έχει χρεόγραφα στην κατοχή της την 31.12.2019.
3. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η επιχείρηση δεν είχε συνάλλαγμα την 31.12.2019
4. Υποκαταστήματα Η επιχείρηση διατηρεί υποκατάστημα στις Θερμοπύλες ΤΚ: 35100 ΛΑΜΙΑ (Μουσείο Κ.Κ.Ι.Ε.Θ.).
5. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.
…………………………………………………………………………….
13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) ¶ρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν µε ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
1) Η Επιχείρηση υπέστη κ α θ α ρ ή ζ η μ ί α ποσού Ευρώ 587 χιλιάδων περίπου κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η ζημία προήλθε κυρίως από τη λογιστικοποίηση προβλέψεων απομείωσης επισφαλών χρεωστών που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ισολογισμού «11. Χρεώστες Διάφοροι» και «11α. Χρεώστες διάφοροι, διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 917 χιλιάδων περίπου εκ των οποίων το ποσό των Ευρώ 862 χιλιάδων περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων.
2) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Επιχείρησης υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά το ποσό των Ευρώ 618 χιλιάδων περίπου.
3) Οι παραπάνω συνθήκες στα σημεία 1 και 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
………………………………………………..
Τελικά οδηγούμαστε στη σκέψη ότι οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι στο Δήμο μας αδυνατούν να διαχειριστούν ΅ΆσκληράΆΆ θέματα όπως αυτά…

Scroll to Top