sstamellos

sstamellos

Ερωτηματολόγιο στα Κόμματα και Υποψήφιους Βουλευτέ

<Ερωτηματολόγιο στα Κόμματα και Υποψήφιους Βουλευτές Ιανουάριος 2004

Συζήτηση των τεσσάρων ΜΚΟ
WWF – Ελληνική Εταιρία – Εταιρία Προστασίας της Φύσης & Ορνιθολογική
με υποψήφιους βουλευτές και κόμματα
12/2, 11.30 το πρωί στην Ενωση Ξενων Ανταποκριτών στην οδό Ακαδημίας

1. Διοίκηση

α) Συμφωνείτε με την άμεση κύρωση της Σύμβασης του Aarhus (του 1998) για την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση, την δικαιοσύνη και την συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα περιβάλλοντος;

β) Συμφωνείτε με την τροποποίηση του νόμου 3068/02 για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, ώστε:
i) να καλύπτει ρητώς και όλες τις αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα;
ii) να καθορίζει σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου;
iii) να προβλέπει σωρευτικές κυρώσεις (διοικητικές, ποινικές, αστικές) για πολιτικούς και διοικητικούς υπευθύνους;

γ) Συμφωνείτε ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να συσταθεί διυπουργική επιτροπή σε ανώτατο επίπεδο που θα εκτιμήσει επειγόντως τη σημασία των αυξανόμενων διώξεων της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα καταστρώσει σχέδια βελτίωσης της κατάστασης στον κάθε τομέα ώστε η χώρα μας να είναι το συντομότερο δυνατόν συνεπής στις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προχωρήσει αμέσως στην υλοποίηση των σχεδίων αυτών;

2. Περιβαλλοντική Φορολογία

α) Συμφωνείτε με την εφαρμογή περιβαλλοντικής φορολογίας στην Ελλάδα, ούτως ώστε όλες οι δραστηριότητες να φορολογούνται ανάλογα με την επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον, π.χ.;
i) επιβολή περιβαλλοντικού φόρου στηv χρησιμοποίηση πηγών ενέργειας με πρώτο το λιγνίτη και με εξαίρεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να καλυφθούν και οι υποχρεώσεις της χώρας έναντι του Πρωτοκόλλου του Κυότο;
ii) επιβολή διοδίων στα Ι.Χ. που μπαίνουν σε συμφορημένα αστικά κέντρα,
iii) επιβολή ειδικού τέλους ρύπανσης σε πλαστικές φιάλες και σακούλες;

β) Συμφωνείτε με την πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από την περιβαλλοντική φορολογία για ελάφρυνση της φορολογίας εργασίας, όπως μείωση ασφαλιστικών εισφορών ή/και μείωση φορολογίας εισοδήματος;

3.Ενέργεια και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

α) Συμφωνείτε να προωθήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του κρατικού τομέα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά τα υφιστάμενα, και εφαρμόζοντας τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στα νέα κτίρια;

β) Συμφωνείτε να εκπίπτει της φορολογίας η αγορά και να μειωθεί ο Φ.Π.Α. σε ηλιακούς συλλέκτες από 18 σε 8%, και με την επιδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων για την χρήση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με παράλληλη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ευρύτερη δυνατόν διάδοση της πρακτικής αυτής και την μείωση κατανάλωσης ρυπογόνων πηγών ενέργειας;

4. Αγροτική Πολιτική

α) Συμφωνείτε να στραφεί το βάρος της αγροτικής πολιτικής στην εφαρμογή των Kανονισμών 2078/92 & 1257/99 Ε.Ε. για τη λήψη αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και του κανονισμού EEC N° 2092/91 για την οργανική γεωργία;
β) Συμφωνείτε με τον εξορθολογισμό των τιμολογίων νερού άρδευσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία Πλαισίου 60/2000 για τα νερά;

5. Διαχείριση Νερών

α)Συμφωνείτε να βελτιώσετε τον νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 60/2000 ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της και να αναχαιτιστεί ήδη από τώρα οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση των νερών; Ειδικότερα συμφωνείτε

β) Με την ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και τη θεσμοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών ανά λεκάνη απορροής;

γ) Με τη χάραξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής;

6. Δάση

α) Συμφωνείτε να αντικατασταθεί ο πρόσφατος νόμος περί δασών από νέο, που θα λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές του νόμου 998/74 και τον νέο συνταγματικό ορισμό του δάσους;
β) Συμφωνείτε να προωθήσετε άμεσα την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, ως βασικό εργαλείο για να σταματήσει η καταπάτηση του δασικού μας πλούτου;

7. Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητα

α) Συμφωνείτε να εφαρμόσετε το πνεύμα και το γράμμα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τις περιοχές ΝATURA 2000, με θεσμοθέτηση όλων των περιοχών του δικτύου και την εφαρμογή μέσα στο 2004 ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για αυτές;

β) Συμφωνείτε με την αύξηση των ανεπαρκών πόρων που διατίθενται για τη διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, και με την αποτελεσματική υποστήριξη των φορέων διαχείρισης, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των ειδών και των οικοτόπων κοινοτικής σημασίας στην Ελλάδα;

γ) Συμφωνείτε ότι το κράτος πρέπει να ενεργήσει άμεσα και εσπευσμένα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Göteborg, Ιούνιος 2001), για να αναχαιτισθεί η παρατηρούμενη μείωση βιοποικιλότητας μέχρι το 2010;

8. Αλιεία

Συμφωνείτε με την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων από την υπερ-αλίευση και σε ορισμένες περιοχές από τη βιομηχανική ρύπανση και ειδικότερα με την ανάγκη θεσμοθέτησης κλειστών περιοχών (καταφυγίων ψαριών);

9. Απόβλητα

α) Συμφωνείτε με την άμεση δραστηριοποίηση για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 62/94, που προβλέπει τη σταδιακή απεξάρτηση από τις χωματερές, καθώς και την αποτελεσματική ελάττωση του όγκου, την αύξηση της ανακύκλωσης και την ανάκτηση πρώτων υλών από τα στερεά απόβλητα;

β) Συμφωνείτε ότι πρέπει να καλυφθεί το σημερινό κενό στην οργάνωση διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, τόσο βιομηχανικών όσο και αγροτικών;

10. Χωροταξία

α) Συμφωνείτε με την άμεση υπογραφή και δημοσίευση χωροταξικών σχεδίων που εκκρεμούν για τα νησιά του Αιγαίου και για άλλες περιοχές;

β) Συμφωνείτε με την κατάργηση όλων των πρόσφατων διατάξεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, εντός ή εκτός σχεδίου ή εντός δασών (Nόμοι
i.) 3127/03
ii) 3208/03
iii) 3212/03);

γ) Συμφωνείτε με την απαλλαγή από τη φορολογία εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλεως που δεν τελούν υπό εκμετάλλευση, ώστε να υπάρχει κίνητρο να παραμένουν αδόμητες;

δ) Θα θεσμοθετήσετε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο;

11. Τουρισμός

α) Συμφωνείτε με την επείγουσα ανάγκη σαφούς χωροθέτησης των τουριστικών και των άλλων γειτονικών με αυτές χρήσεων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και του επιπέδου τουρισμού στην χώρα μας που παρατηρείται σε αρκετές κορεσμένες περιοχές;

β) Συμφωνείτε με την ανάγκη χάραξης πολιτικής για τον τουρισμό που θα θέτει όρια στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη, και τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της στις περιοχές μαζικού τουρισμού, ενώ παράλληλα θα θέτει όρια και προδιαγραφές ποιότητας για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού;

γ) Συμφωνείτε με την υιοθέτηση κριτηρίων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας όπως και μείωσης του όγκου υγρών και στερεών απορριμμάτων από τις τουριστικές επιχειρήσεις, υπό τον έλεγχο ενός ευέλικτου επιτελικού οργάνου;

12. Γ’ ΚΠΣ και περιφερειακή ανάπτυξη

α) Θα προωθήσετε όλες τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση των ποιοτικών δράσεων του ΚΠΣ –κυρίως δε αυτών που αφορούν το περιβάλλον ;

β) Θα απαιτήσετε από τις διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι τελικές αξιολογήσεις των έργων να περιλαμβάνουν την ουσιαστική αξιολόγηση και των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων;

13. Διατηρητέα

α) Συμφωνείτε με την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις οικοδομικές εργασίες διατηρητέων κτιρίων, όπως επιτρέπεται από το παράρτημα Κ της Κοινοτικής Οδηγίας για τον ΦΠΑ;

β) Συμφωνείτε με την προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου κινήτρων για τα διατηρητέα που θα περιλαμβάνει τη μείωση των πολλών φορολογιών εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλα μέτρα;

γ) Συμφωνείτε με την ίδρυση αποκεντρωμένης υπηρεσίας ελέγχου και διαχείρισης παραδοσιακού και μνημειακού πλούτου στελεχωμένης από ειδικούς επιστήμονες;

14. Αστικό περιβάλλον

Συμφωνείτε να:

α) Θεσμοθετήσετε την υποχρέωση για σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων για κάθε πάρκο και άλσος;

β) προχωρήσετε στη δημιουργία διαχειριστικών αρχών για κάθε μητροπολιτικό πάρκο;

γ) διασφαλισθούν οι υπάρχοντες ελεύθεροι δημοτικοί και δημόσιοι χώροι στα αστικά κέντρα μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής σταδιακής αυξήσεως του ποσοστού πρασίνου στις πόλεις;

15. Υπουργείο Περιβάλλοντος

α) Συμφωνείτε με την ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για το φυσικό και το ιστορικό περιβάλλον, ανεξάρτητου από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων;

β) Συμφωνείτε με την σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον;

γ) Συμφωνείτε με την αύξηση επενδύσεων στον τομέα της προστασίας περιβάλλοντος;

16. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Συμφωνείτε με την κατάργηση της Απόφασης Υπ. Παιδείας 47587/Γ7 15.5.2003 και την αποκατάσταση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο συντονισμό δικτύων περιβαλλοντική εκπαίδευσης;

17. Στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

α) Συμφωνείτε με τη προαιρετική διάθεση μικρού ποσοστού του φόρου εισοδήματος σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, μετά από δήλωση του φορολογουμένου;

β) Συμφωνείτε με τη φορολογική απαλλαγή των δωρεών και χορηγιών προς Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις;

18. Αξιολόγηση Προτεραιοτήτων Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Πώς βαθμολογείτε την προτεραιότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα σήμερα, με κλίμακα 1 έως 5 και με ανώτατο βαθμό το 5;

19. Περιβαλλοντική Δράση

Σε ποια περιβαλλοντικά θέματα σκέπτεστε να αναπτύξετε πρωτοβουλία μετά την εκλογή σας;
1. ______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

5._______________________________________________________________

20. Αξιολόγηση Τετραετίας

Ποιο κατά τη γνώμη σας ήταν στην τελευταία τετραετία το καλύτερο και το χειρότερο μέτρο στον τομέα του περιβάλλοντος;
Καλύτερο:
Χειρότερο:

Παρακαλούμε συμπληρώστε:

Όνομα __________________________________________________________

Επώνυμο ________________________________________________________

Τηλέφωνο________________________________________________________

Ε-mail ___________________________________________________________

Scroll to Top