sstamellos

sstamellos

Ρύπανση στη θαλάσσια & χερσαία περιοχή του Θεολόγο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235

Τηλ. 22330-93196 22330-93355
210-9222202 210-6826085
Fax 22330-93355 210-6826085
Email nana.tsouma@gmail.com
http://theologos-env.blogspot.com

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3-11-2008
Αρ.Πρωτ. 639


ΠΡΟΣ:
1.Υπουργείο Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογώ
2. Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας
3. Υ/Χ Σκάλας Αταλάντης Φθιώτιδας

ΚΟΙΝ: 1. κ. Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
3. ΕΟΤ- Συλλόγους αλιέων
4. Δήμο Μαλεσίνας
5. Ευρωπαική Επιτροπή Περιβάλλοντος
6. ΟΣΜΑΕΣ-ΕΑΑΣ-ΜΜΕ Λαμίας
7. Συλλόγους περιοχής Λοκρίδας


Θέμα: «Ρύπανση στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή του όρμου του Θεολόγου
και κατ`επέκταση του Κόλπου Θεολόγου -Αταλάντης»

Σχετ:α) ψηφιακή φωτογραφία του αλιευτικού καταφυγίου Θεολόγου
β)Α.Π. 619/8-9-2008 έγγραφό μας
γ)Κανονισμός ΕΚ 1967/2006
δ)Α.Π. 154444/6-2-2007 έγγραφο της Δ/νσης Αλ.Εφαρμογών
ε) Κανονισμός ΕΚ 1559/2007
στ) Α.Π. 153927/28-1-2008 έγγραφο της Δ/νσης Αλ.Εφαρμογών
ζ) Κοινή Αλιευτική πολιτική Ευρωπαικής Επιτροπής
η) Νομοθετικό ψήφισμα Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 5-6-2008
θ) Κανονισμός ΕΚ 1005/2008
ι) Απόσπασμα εγκεκριμένης ΜΠΕ για την επέκταση του αλιευτικού
καταφυγίου Θεολόγου
ια) Απόσπασμα ΜΠΕ >>

Με έκπληξη διαπιστώσαμε τον περασμένο Αύγουστο και στη συνέχεια τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, περισσότερα από δέκα μεγάλης δυναμικότητας καίκια (γριγρι)(σχετ α) να ελλιμενίζονται στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και να διακινούνται ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νωπών αλιευμάτων σε ιχθυεμπόρους οι οποίοι καταφθάνουν με μεγάλα φορτηγά και δημιουργούν το αδιαχώρητο στην προβλήτα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό των γριγρι καθαρίζουν τα καταστρώματα, πλένουν τα δίχτυα και τα ρούχα τους χύνοντας τα νερά στο χώρο που δένουν , δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, πετούν τα ψόφια ψάρια, τα τελάρα και τις σακούλες όπου βρουν με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει η περιοχή μας ψόφια ψάρια, σκουπίδια, τρόφιμα, σακούλες, τελάρα και κόπρανα ενώ σε μερικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί απόρριψη απορρυπαντικών, καυσίμων και λιπαντικών στη θάλασσα!!!!
Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη και τριτοκοσμική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο, η οποία διαχέεται σε όλον τον όρμο του Θεολόγου αλλά και μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σύλλογός μας μετά από καταγγελίες μελών και επαγγελματιών αλιέων της περιοχής και επιτόπιο αυτοψία διαμαρτυρήθηκε εγγράφως(σχετ β) και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Υ/Χ Αταλάντης δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Υπολιμεναρχείο Αταλάντης, τη Δ/ση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ τμήμα 5ο(κα Ζόμπολα) και την Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας(κο Ρίζο).

Από την επικοινωνία αυτή προέκυψαν τα εξής:
Η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινοτικού κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006( σχετ γ) ζήτησε από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Νομαρχιών να προτείνουν, μετά από συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με τους αρμόδιους φορείς, τους λιμένες όπου θα εκφορτώνονται και θα διατίθενται για πρώτη φορά αλιεύματα α/κ σκαφών συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα και επισημαίνοντας ότι:
«η πρότασή σας να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα καθορισμού λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό σκαφών που εκφορτώνουν στον προτεινόμενο λιμένα, την απόσταση των λιμένων μεταξύ τους, την υφιστάμενη υποδομή αυτών καθώς και τη λειτουργία Λιμενικής Αρχής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης των προβλεπομένων ελέγχων από την ισχύουσα Νομοθεσία» (σχετ δ)

Η Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας ,εξ όσων επί λέξει ανέφερε τηλεφωνικά ο κ. Ρίζος στη Γραμματέα του Συλλόγου μας, πρότεινε ως «καθορισμένους λιμένες» όλους τους λιμένες της Νομαρχίας Φθιώτιδας!
Στη συνέχεια η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1967/2006(σχετ γ) και 1559/2007(σχετ. ε) εξέδωσε το σχετ στ όπου στον πίνακα των «καθορισμένων λιμένων» εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης/πρώτης πώλησης αλιευμάτων εκτός αυτών που διαθέτουν Λιμενική Αρχή, περιλαμβάνεται και το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου!!

Κατ`αρχήν θεωρούμε επιβεβλημένο να σας επισημάνουμε τα εξής:

Α).Σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαικής Επιτροπής
(σχετ ζ) η θέσπιση των «καθορισμένων λιμένων» πραγματοποιήθηκε με
σκοπό την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών και
στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στις μεγάλες εκφορτώσεις

Β).Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1967/2006 και 1559/2007 (σχετ γ και δ) αλλά και το Α.Π. 154444/6-2-2007 της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών (σχετ ε) για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής.

Γ).Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS) )(σχετ η) τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένοι λιμένες) στους οποίους επιτρέπονται οι λιμενικές υπηρεσίες και οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ιχθύων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Δ).Σύμφωνα με τον πρόσφατο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008
«Περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος Πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (σχετ.θ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Όροι πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε
λιμένα
Aρθρο 5
Καθορισμένοι λιμένες
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής
στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
αλιευτικών προϊόντων και η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
2. Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η πραγματοποίηση
εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων
χωρών επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως και το
αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού
κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις
ιστοσελίδες της.

Ε) Το μικρό Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου προέκυψε από την επέκταση της προβλήτας (Α.Π. 3818/1-10-2003 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) η οποία κρίθηκε αναγκαία για τον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών της περιοχής του Θεολόγου, την αποφυγή της ανεξέλεγκτης πρόσδεσης σκαφών στους χώρους κολύμβησης, την λειτουργική αναβάθμιση και αισθητική, τη συμβολή στην ορθή κατανομή χρήσεων του θαλασσίου χώρου και αιγιαλού αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Η συνολική δυναμικότητα του καταφυγίου ανέρχεται το μέγιστο στα 90 σκάφη μεσαίου μεγέθους μήκους 5-8 μέτρων(σχετ ι)

ΣΤ) Η ποιότητα της θαλάσσιας έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου λόγω του μικρού αριθμού των αλιευτικών σκαφών και της περιορισμένης διακίνησης είναι κατάλληλη για μπάνια των κατοίκων και γιαυτό η περιοχή λειτουργεί κατ`εξοχήν ως παραθεριστικό κέντρο με υψηλές παροχές υπηρεσιών τουρισμού(σχετ ια)

Ζ) Η περιοχή του Θεολόγου είναι χαρακτηρισμένη από το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις Μελέτες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ΕΟΤ ως τουριστική.

Η)Τα κατά καιρούς Ψηφίσματα των Συλλόγων και Τοπικών Φορέων , οι Αποφάσεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων της παραλιακής Λοκρίδας(δήμοι Μαλεσίνας –Αταλάντης και Λιβανατών), του Νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας αλλά και οι κατευθύνσεις του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας ζητούν και απαιτούν από την Κεντρική Διοίκηση τον Τουρισμό ως τη μόνη δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή.

Θ) Ο Κόλπος του Θεολόγου είναι ένας αβαθής Κόλπος ο οποίος δεν αντέχει τέτοιου είδους δραστηριότητες . Ιδιαίτερα δε η θάλασσα του μικρού αλιευτικού καταφυγίου είναι εξαιρετικά αβαθής και προσφέρεται για θαλάσσια μπάνια των μόνιμων κατοίκων, των κατοίκων των εξοχικών κατοικιών που έχουν κτιστεί ακριβώς πάνω στην παραλιακή οδό, των παραθεριστών των ενοικιαζομένων δωματίων και των επισκεπτών στις παραλιακές ταβέρνες, είναι δε ιδανική για μικρά παιδιά.

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι σε καμία περίπτωση το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου το οποίο δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια και χαρακτηριστικά, δε διαθέτει χώρους στάθμευσης, χώρους φορτοεκφόρτωσης και είναι σε επαφή με τις κατοικίες και τις παραλιάκες ταβέρνες και καφετέριες , δεν έπρεπε να ενταχθεί στους «καθορισμένους λιμένες» διότι δε διαθέτει Λιμενική Αρχή η οποία να ασκεί τον έλεγχο, καθώς το Υ/Χ Αταλάντης βρίσκεται με μεγάλη απόσταση και εκτός ακτίνας ελέγχου , η δε ένταξή του στον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» είναι αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη, παράνομη και καταστρεπτική για το θαλάσσιο και χερσαίο Περιβάλλον και τροχοπέδη για την Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τεράστιες ευθύνες κατά την εκτίμησή μας αποδίδονται στην Υπηρεσία Αλιείας της Νομαρχίας Φθιώτιδας η οποία χωρίς τη συνεργασία ως όφειλε και εν αγνοία των τοπικών φορέων αλλά και παρά τους Ευρωπαικούς Κανονισμούς πρότεινε την ένταξη του Θεολόγου στους «καθορισμένους λιμένες» δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας, εξαιρώντας για λόγους που δεν κατανοούμε από τον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» τη Σκάλα Αταλάντης και το λιμάνι της Λάρυμνας τα οποία διαθέτουν Υ/Χ και συνεπώς άρτιο ελεγκτικό μηχανισμό!!

Ευθύνες κατά την άποψή μας φέρει και η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς όφειλε ως προισταμένη Υπηρεσία, να διερευνήσει αν οι προτεινόμενοι χώροι από την Υπηρεσία Αλιείας Νομαρχίας Φθιώτιδας πληρούν τις προυποθέσεις που προβλέπονται από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς για την ένταξή τους στον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» και να ενεργήσει ανάλογα.

Κατόπιν όλων αυτών
ΚΑΛΟΥΜΕ
την αρμόδια Υπηρεσία Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ
από τον κατάλογο των «καθορισμένων λιμένων» το μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και να απαγορεύσει εντελώς στους ιδιοκτήτες των καικιών γριγρι να ελλιμενίζονται στο χώρο αυτό.

Με την παράκληση να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας


Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Δαβράδος

Η Γ.Γραμματέας
Νανά Κακαβούλη

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top