sstamellos

sstamellos

Υπεράνω του νόμου τα λατομεία και στα Γρεβενά

Υπεράνω του νόμου τα λατομεία
Σωρεία παρανομιών σε λατομείο των Γρεβενών
σε βάρος του δασικού περιβάλλοντος


Μακρύς και ατέλειωτος ο κατάλογος των παρανομιών στα ΛΑΤΟΜΕΙΑ, τα οποία αποτελούν «κράτος εν κράτει» και τσαλαπατούν την περιβαλλοντική νομοθεσία, χωρίς να υφίστανται καθόλου κυρώσεις.
Τo νέο κρούσμα και οι καταγγελίες έρχονται αυτή τη φορά από τα Γρεβενά για το Λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ».

Εγκατεστημένο μέσα στο δάσος της Κνίδης του Δήμου Βεντζίου το εν λόγω λατομείο επεκτείνεται ανεξέλεγκτα μέσα σε δασική περιοχή. Έχει υπερβεί τα 533,75 στρέμματα, που προβλέπονται στην άδεια του, καταστρέφει ή χρησιμοποιεί τα δάσος σαν «αυλή» του και δεν εφαρμόζει απολύτως κανένα περιβαλλοντικό όρο.
Οι καταγγελίες των κατοίκων είναι πολλές, ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια.
Σημειώνουμε παρακάτω τους βασικότερους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι παραβιάζονται, ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται κατά γράμμα από τους ιδιοκτήτες του λατομείου με βάση τη νομοθεσία και τη σχετική «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων», που εξέδωσε η Περιφέρεια (ΑΠ 2166 / 04-12-2003)
 «Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη του αρθ. 45, παρ. 5 και αρθ. 57 του Νόμου 998/79 …». Επίσης «οι εργασίες αποκατάστασης πρέπει να γίνονται σταδιακά και να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία με την κατάθεση τοπογραφικού διαγράμματος κάθε χρόνο. (Δεν γίνεται καμιά αποκατάσταση, ούτε υποβάλλονται τοπογραφικά).
 «Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης και λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να ελέγξει και να πιστοποιήσει στην Περιφέρεια εντός ενός έτους την πορεία αποκατάστασης του λατομικού χώρου» (Δεν υποβλήθηκε καμιά τέτοια πιστοποίηση).
 «Πριν την έναρξη των εργασιών ο λατομικός χώρος οριοθετείται με μόνιμα κτιστά ορόσημα, εργασία που γνωστοποιείται εγγράφως στη Δ/νση Δασών Γρεβενών. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων αυτών». (Και αυτός ο όρος έχει παραβιαστεί).
 «Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφλημένης βαθμίδας πρέπει να είναι 6 μέτρα και να έχει μικρή εσωτερική κλίση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η παράσυρση εδαφικού υλικού από την επιφανειακή ροή των υδάτων» (Δεν τηρούνται οι εν λόγω οδηγίες).
 «Πρέπει να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση». (Δεν γίνεται απόληψη και ξεχωριστή απόθεση της φυτικής γης).
 «Η εναπόθεση των στείρων πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στο λατομικό χώρο». (Η εναπόθεση γίνεται εκτός λατομικού χώρου). (Η Δ/νση Δασών Γρεβενών, με την οποία ήρθαμε σε επαφή, διαπίστωσε ότι η καταγγελία μας ευσταθεί και υποσχέθηκε ότι θα υποχρεώσει το λατομείο να επανέλθει στα όρια του. Ίδωμεν…)
 «Τα φυτευτικά είδη πρέπει να συντηρούνται (με πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται (Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά )
 «Τα πρανή του δρόμου προσπέλασης από τον υπάρχοντα δρόμο μέχρι τους χώρους επέμβασης πρέπει να φυτεύονται και να προφυλάσσονται ιδιαίτερα από βόσκηση». (Και αυτός ο όρος δεν τηρείται)

Κανείς απολύτως από τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους δεν εφαρμόζεται, παρότι είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών του λατομείου με βάση τη νομοθεσία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Γρεβενών αδυνατούν να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, επικαλούμενες έλλειψη προσωπικού. Το ίδιο περίπου ισχύει και για την Περιφέρεια.

Κατόπιν όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, το οποίο παρακολουθεί την υπόθεση για δύο περίπου μήνες, αποφάσισε :
α) να υποβάλει γραπτή καταγγελία στη Νομαρχία και την Περιφέρεια Γρεβενών
β) να δημοσιεύσει το παρόν στον τοπικό Τύπο
γ) να προβάλει το θέμα σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, τοπικούς και κεντρικούς
δ) να προσφύγει (με τη συνδρομή των κατοίκων) στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου, εάν οι διαμαρτυρίες δεν εισακουστούν.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ιούνιος 2007

Scroll to Top