sstamellos

sstamellos

ΓΚΙΩΝΑ:Ένσταση κατά της ΜΠΕ της εταιρείας ΕΛΜΙΝ ΑΕ

1) Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης
Δ.Δ. Στρώμης Δ. Καλλιέων

2) Κίνηση για τη σωτηρία του
περιβάλλοντος στην Γκιώνα

3) Πολίτες Φωκίδας για το
περιβάλλον και τον πολιτισμό
Ναυπλίου 75
16674 – Γλυφάδα Αττικής
Τηλ.: 6944 604531
Φαξ : 210 9601433

Aμφισσα, 18 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣ : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας
Τμήμα Πολεοδομίας
Γραφείο Περιβάλλοντος
Αμφισσα Τ.Κ. 33100

ΚΟΙΝ : 1) ΥΠΕΧΩΔΕ
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού

Τμήμα Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων
Πατησίων 147-Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ
2) Δ/νση Δασών Φωκίδας Αμφισσα
3) Δ/νση Δασών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Λαμία
4) Δήμο Γραβιάς Ν. Φωκίδας
5) Δήμο Καλλιέων Ν. Φωκίδας
6) Δήμο Αμφισσας Ν. Φωκίδας

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των ορίων των Δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφισσας Ν. Φωκίδας.

ΣΧΕΤ : Η Μ.Π.Ε. της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.»

Η εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», με βάση την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., πρόκειται να πραγματοποιήσει 600 περίπου ερευνητικές γεωτρήσεις σε βάθος άνω των 100 μ. έως μέγιστο τα 300 μ. Οι γεωτρήσεις αυτές θα γίνουν σε τμήματα των περιοχών όπου η εταιρεία έχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα στίς οριστικές παραχωρήσεις (Ο.Π.) 254, 255, 256, 257, 292, 318Α, 318Β, και στη μισθωμένη παραχώρηση (Π.Μ.) 286. Οι περιοχές που θα γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις βρίσκονται εντός των ορίων των Δημ. Διαμερισμάτων Πανουργιά και Στρώμης του Δήμου Καλλιέων, του Δημ. Διαμερίσματος Καλοσκοπής του Δήμου Γραβιάς και του Δημ. Διαμερίσματος Προσηλίου του Δήμου ¶μφισσας, όλα στο Νομό Φωκίδας. Ο σκοπός για τον οποίο θα γίνουν είναι για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων βωξίτη στο όρος Γκιώνα του Ν. Φωκίδας.

Από τα στοιχεία της μελέτης, προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν της περιοχής (πλήν ενός μικρού τμήματος), που θα γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, βρίσκεται εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 με τον κωδικό GR2450002 και GR2450007.

Οι παραπάνω περιοχές έχουν θεσμοθετηθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1289/28-12-1998) : «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Γκιώνα έχουν δείξει ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται πολύ σημαντικά το περιβάλλον, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής, με αντάλλαγμα πρόσκαιρα ευτελή οικονομικά οφέλη (Δείτε συνημμένες φωτογραφίες των περιοχών «ΦΥΣΗ» της Γκιώνας).

Με βάση την εμπειρία και πρακτική των προηγουμένων ετών διαπιστώνουμε ότι καμία προστασία δεν λαμβάνεται για τις περιοχές NATURA του όρους Γκιώνα, αλλά και καμία ολοκληρωμένη μελέτη δεν υφίσταται όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στα νερά, από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που έχουν γίνει ή μπορεί να γίνουν στο μέλλον.

Οι περίπου 600 αυτές ερευνητικές γεωτρήσεις, μαζί με τις περίπου 21.000 άλλες ερευνητικές γεωτρήσεις, που προγραμματίζονται απο την άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται μεταλλευτικά στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της στον τοπικό τύπο, δημιουργούν ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής. Απο αυτά τα νερά, αφενός μεν υδροδοτούνται τα τοπικά Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής της Γκιώνας και αφετέρου συμβάλλουν και κατά ένα τμήμα τους στην υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αττικής μέσω του Βοιωτικού Κηφισού και του Μόρνου.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επέβαλε πρόστιμο λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας των περιοχών NATURA SPA ( που αφορούν την ορνιθοπανίδα). Και όπως φαίνεται πρόκειται να μας επιβάλλει και πρόστιμο λόγω έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων με βάση τη σχετική οδηγία της για τα νερά.
Από το 2004 έως το 2008 ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο περίπου 40 νέες οδηγίες (στις 16-9-2008 με την ενσωμάτωση της 2004/35/ΕΚ ήταν 35) στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και αυστηροποίησης της Ελληνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτές και όσες ακολούθησαν έως σήμερα, οι απαιτήσεις στοιχείων στις Μ.Π.Ε. έχουν αυξηθεί, οι υποχρεώσεις των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Ο.Τ.Α. που ασκούν ελέγχους με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος έχουν αυξηθεί, τα δικαιώματα πολιτών και φορέων σχετικά με δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος έχουν αυξηθεί και η κατ¶ εξακολούθηση «αβλεψία» υπεύθυνων έχει ποινικοποιηθεί. Τις πιο πάνω οδηγίες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν όλοι οι υπάλληλοι κ.λ.π. αρμόδιοι της Δημόσιας Διοίκησης και συναρμόδιων Φορέων .

Τα παραπάνω γίνονται σαφέστατα με την συγκάλυψη και συνενοχή ατόμων από τη Δημόσια Διοίκηση και συναρμόδιων Φορέων. Η αποκάλυψη των ατόμων αυτών είναι απαραίτητο να γίνει από τις ίδιες της υπηρεσίες, διότι εάν αυτό συμβεί μετά από παρεμβάσεις εξωτερικών Φορέων η «αβλεψία» πολλών θα χρεωθεί νομικά ως συνενοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και σε συνδυασμό με τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από κατοίκους της περιοχής και κυρίως από τις Καρούτες, οι πηγές από τις οποίες υδροδοτούταν το Δ.Δ.Καρούτες υπέστησαν μεγάλη μείωση ροής σε χρονική περίοδο που συνέπεσε να εκτελούνται εξορύξεις βωξίτη στην περιοχή. Οι εξορύξεις αυτές κατέστρεψαν ανεπανόρθωτα εκτός των άλλων και πολύ μεγάλο μέρος του φυσικού τοπίου και σε βαθμό που το τελικό αποτέλεσμα είναι αποκρουστικό και αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα ήπιας βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Η Μ.Π.Ε. την οποία εγκρίνατε προέβλεπε θεωρητικά (μαζί με πολλά άλλα) μέτρα αποκατάστασης του τοπίου και προστασία των υπογείων υδάτων. Το τοπίο όμως δεν αποκαταστάθηκε!
Για την κατασκευή του έργου αναπλήρωσης των χαμένων νερών κατασκευάστηκε έργο μεγάλου μεγέθους με τρεις βαθμίδες ανύψωσης νερού και τρία αντλιοστάσια (υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας) προκειμένου να υδροδοτηθεί το Δ.Δ. από γεώτρηση στη θέση «Σκαλούλα».Το έργο αυτό φαίνετε να έχει χρηματοδοτηθεί σιωπηλώς από Σύλλογο κατοίκων της περιοχής με έδρα την Αθήνα μετά από χορηγίες της εταιρίας που εκτέλεσε τις εξορύξεις βωξίτη αποδεχόμενη έμμεσος πλην σαφώς την ευθύνη της .

2) Σε δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο το 2006, έγινε έντονη έως προσβλητική κριτική σέ μιά απο τίς εταιρείες που δραστηριοποιείται μεταλλευτικά στην περιοχή και στις Υπηρεσίες σας σχετικά με Μ.Π.Ε. για εξορύξεις στη θέση «Κεφαλή» δίπλα στην Ιτέα, αναφέροντας πολλά στοιχεία σχετικά με ψευδείς αναφορές και απόκρυψη στοιχείων .Τα στοιχεία αυτά ήταν τεκμηριωμένα και σοβαρά αλλά καμία απάντηση ευθιξίας από τους έντονα προσβαλλόμενους δεν υπήρξε και η Μ.Π.Ε. εγκρίθηκε τελικά.

3) Στις 22-11-2006, σε ημερίδα σχετικά με την «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» στην ¶μφισσα, εκπρόσωπος Εξορυκτικής Εταιρίας της περιοχής πρόβαλε φωτογραφίες από αποκαταστάσεις τοπίων στη Φωκίδα.. Επιτόπου και παρουσία όλων παρευρισκόμενοι τον κατηγόρησαν ότι ψεύδεται και οι φωτογραφίες είναι είτε παραποιημένες ή από άλλη περιοχή της Ελλάδας και ζήτησαν να πάρουν στα χέρια τους τις φωτογραφίες αυτές. Το ότι ο εκπρόσωπος έφυγε «γρήγορα» και ουδέποτε απάντησε στις προσβολές απλά δίνοντας τις φωτογραφίες, αποδεικνύει την αλήθεια το θράσος και τις προθέσεις.

4) Τα πιο πάνω είναι μικρό μόνο μέρος μαρτυριών από αυτές που έχουμε έως σήμερα συγκεντρώσει και αποδεικνύουν σε κάθε στοιχειωδώς νοήμον και όχι υστερόβουλο ον, την αλήθεια.

5) Ο προβαλλόμενος λόγος εθνικού συμφέροντος για την εξόρυξη του βωξίτη δεν ισχύει γιατί η εκμετάλλευση του μεταλλεύματος είναι ληστρική. Αφαιρείται η καρδιά του μεταλλεύματος και ο υπόλοιπος εθνικός πλούτος πετιέται στα σκουπίδια. Αξιοποιείται μονάχα ένα ελάχιστο ποσοστό των μετάλλων. Πολύτιμα μέταλλα όπως ο σίδηρος και πολλά άλλα στοιχεία που περιέχονται στο μετάλλευμα δεν αξιοποιούνται προς εθνικό όφελος. Η αγοραστική αξία του μεταλλεύματος σε σχέση με το αλουμίνιο είναι μηδαμινή και έτσι ξεπουλιέται εθνικός πλούτος προς όφελος των παγκόσμιων εταιρειών.

6) Αντίθετα με τα παραπάνω πιστεύουμε οτι το μέλλον της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στην ήπια βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των δασών και των υδάτων, την ανασύσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών, την αναζωογόνηση της κτηνοτροφίας, τίς οικοτουριστικές δραστηριότητες και την αειφορική ενιαία διαχείριση του περιβαλλόντος των ορεινών όγκων Γκιώνας, Βαρδουσίων και Οίτης.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απόρριψη της Μ.Π.Ε. για ερευνητικές γεωτρήσεις, που υπέβαλε η εταιρεία ΕΛΜΙΝ.

Προτείνουμε να γίνουν μελέτες, που θα αφορούν τη βιωσιμότητα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με τη συνολική προστασία και την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, την προστασία των περιοχών NATURA καθώς και τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Επιφυλλασόμεθα δε να ασκήσουμε όλα τα ενδικά μέσα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά παντός υπευθύνου.

Οι Ενιστάμενοι
– Για το Πολιτιστικό κέντρο Στρώμης Δ.Δ. Στρώμης Δήμου Καλλιέων Ν. Φωκίδας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΩΤΑΣ

– Για την κίνηση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος στην Γκιώνα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

– Για τους Πολίτες Φωκίδας για το περιβάλλον και τον πολιτισμό
ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top