sstamellos

sstamellos

ΔΕΗ ΑΕ: Και ρυπαίνει και παραβιάζει τις κοινοτικές

WWF ΕΛΛΑΣ

Δελτίο Τύπου
30/05/2006

ΔΕΗ ΑΕ: Και ρυπαίνει και παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες, καταγγέλλει το WWF

Αθήνα, 30-05-2006: Καταγγελία κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ καταθέτει σήμερα η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καταγγελία αφορά τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ¶γιο Δημήτριο Πτολεμαΐδας, η οποία παραβιάζει κοινοτικές οδηγίες που σχετίζονται με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών ρύπων, αλλά και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Συγκεκριμένα, η προσφυγή του WWF Ελλάς αφορά τις εξής παραβιάσεις:

Έλλειψη δέσμευσης της ΔΕΗ για χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τον περιορισμό της ρύπανσης από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και συνεχιζόμενη υπέρβαση των ορίων εκπομπών σωματιδίων (αρ. 3, Οδηγία 69/61/ΕΚ).
Απουσία πολιτικών και στρατηγικής για τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (αρ. 13, Οδηγία 84/360/EOK).
Μη τήρηση των ήδη υπαρχόντων και ληγμένων περιβαλλοντικών όρων (αρ. 11, Οδηγία 84/360/EOK και αρ. 14, Οδηγία 96/61/EK).
Μη έγκαιρη επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου παρά το ότι η Ελληνική Πολιτεία ήταν ενήμερη για τις υπερβάσεις των ορίων εκπομπών (αρ. 13, Οδηγία 96/61/EK). Η μη επιβολή κατάλληλων όρων και η συνέχιση λειτουργίας χωρίς ανανεωμένους περιβαλλοντικούς όρους έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 12 της Οδηγίας 84/360/ΕΟΚ, αλλά και με το άρθρο 5.2 της Οδηγίας 96/61. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι φορείς της Ελληνικής Πολιτείας δεν ενήργησαν ώστε ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου να λειτουργεί χωρίς υπέρβαση των ορίων εκπεμπόμενων σωματιδίων αντιτίθεται στο άρθρο 5.1 της Οδηγίας 96/61. Επιπλέον η μη έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/61 (άρθρο 1).
Έκδοση νέας άδειας λειτουργίας για το σύνολο των μονάδων της ΔΕΗ παρά το ότι δεν πληρούνται οι όροι λειτουργίας τουλάχιστον του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (αρ. 4, Οδηγία 84/360 και αρ. 8, Οδηγία 96/61). Η -με Νόμο του Κράτους- παράταση των αδειών λειτουργίας δυσχεραίνει την προσπάθεια άσκησης του νόμιμου δικαιώματος δικαστικής προστασίας, μιας και διαφεύγει της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστικών αρχών.

«Η μη συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, καθώς η παραβίαση των ορίων εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία σχετίζεται με ασθένειες, όπως αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες, καρκινογενέσεις», υπογραμμίζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Πολιτικής του WWF Ελλάς.

Εκτός από την άμεση επιβάρυνση της υγείας και του περιβάλλοντος, η ΔΕΗ ΑΕ συμβάλλει σημαντικά και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση CO2 στην ατμόσφαιρα, που είναι η βασική αιτία για την υπερθέρμανση του πλανήτη. «Ο τομέας της παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας ευθύνεται για το 43% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα[1]», δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. «Τα εργοστάσια που λειτουργούν με λιγνίτη, όπως οι ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και Πτολεμαΐδας, είναι αυτά που επιβαρύνουν περισσότερο, και σχετίζονται με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2. Για να σταματήσουμε την υπερθέρμανση πρέπει σταδιακά να χρησιμοποιούμε λιγότερα ορυκτά καύσιμα και περισσότερες καθαρές εναλλακτικές λύσεις, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)».

«Το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που συζητείται σήμερα στη Βουλή είναι ένα σημαντικό βήμα, ώστε εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας να αρχίσουν να αναπτύσσονται και στη χώρα μας. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει εν πολλοίς την απαραίτητη περιβαλλοντική προστασία αφήνει όμως ανοιχτό το ζήτημα των χώρων δημιουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η δημιουργία κατάλληλου δικτύου για την αξιοποίηση της ενέργειας από ΑΠΕ και η παροχή κινήτρων στους πολίτες για υιοθέτηση εφαρμογών ΑΠΕ μικρής κλίμακας, θα πρέπει να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς», καταλήγει ο κ. Καραβέλλας.

Το WWF Ελλάς καλεί την ελληνική πολιτεία να σεβαστεί το δικαίωμα των πολιτών σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον, και ξεκινά μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και άσκησης πολιτικής πίεσης για την αλλαγή πολιτικών και πρακτικών που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Η ΔΕΗ οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ πρέπει να επιδείξουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση, για τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη και το πετρέλαιο. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ΑΠΕ είναι η μοναδική λύση.

Σημείωση προς τους συντάκτες:

1. H προσφυγή του WWF Ελλάς βασίζεται σε πόρισμα του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, Οκτώβρης 2005 (Υποθέσεις 6536 και 6537/2004 σχετικά με το Καθεστώς Αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ στην Καρδιά, στον Αγ. Δημήτριο και στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης).

2. Σε προηγούμενη έρευνα του WWF (Οκτώβριος 2005) οι μονάδες ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς κατέλαβαν αντίστοιχα την 1η και 4η ανάμεσα στις πιο ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη.

3. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές CO2 των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), εννέα από τις 29 συνολικά εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπερέβησαν τις εκπομπές τους σε ποσοστό 20% και άνω, ενώ οι ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης εξέπεμψαν αθροιστικά 2.282.692 τόνους CO2 επιπλέον των δικαιωμάτων τους. Συνολικά, για όλες τις μονάδες παραγωγής, η υπέρβαση των εκπομπών της ΔΕΗ ανέρχεται σε 625.689 τόνους CO2.

Περισσότερες πληροφορίες:
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Πολιτικής WWF Ελλάς, 210 3314893, a.plitharas@wwf.gr

Για φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό:
Μαρίτα Παντέρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Πολιτικής WWF Ελλάς, 210 3314893, m.panteri@wwf.gr

Scroll to Top