sstamellos

sstamellos

ΛΟΚΡΙΔΑ: Κατάθεση απόψεων για τη δημιουργία ΧΥΤΥ


Eπιτροπή Πολιτών της Λοκρίδας για το Περιβάλλον:

22 Αυγούστου 2008

Από:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προς:
1.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
2. Περιφέρεια Ανατ.Στερεάς
3. Νομαρχία Φθιώτιδας – Νομαρχιακό Συμβούλιο
4. Τ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς
5. Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας
6. ΦΟ.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας
7. Δήμους Επαρχίας Λοκρίδας

Κοινοποίηση
1. Βουλευτές Νομού
2. Κόμματα
3. Σύλλογοι Επαρχίας Λοκρίδας
4. Μ. Μ. Ε

ΘΕΜΑ :
Κατάθεση απόψεων σχετικά με τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. και όχι Χ.Υ.Τ.Α. στη Λοκρίδα

Κύριοι,

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. ως πολίτες της Λοκρίδας, μίας περιοχής περιβαλλοντικά ευαίσθητης και σε μία εποχή που οι όποιες κεντρικές αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο άμεσο μέλλον.

Οι μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών που παράγουν οι οικισμοί είναι κατά γενική ομολογία το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και μία σοβαρότατη απειλή για τις τοπικές κοινωνίες λόγω της μόλυνσης που προκαλείται σε όλα τα επίπεδα(ύδατα, έδαφος, αέρας).

Η λύση που προωθούν οι Διοικήσεις των Δήμων της Λοκρίδας μέσα από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) σε συνεργασία με τη Νομαρχία για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), είναι πιστεύουμε εντελώς ξεπερασμένη εδώ και δεκαετίες για τις σύγχρονες κοινωνίες και διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και είναι πανθομολογούμενο ότι η λύση στο πρόβλημα των στερεών αποβλήτων περνά από την ανακύκλωση στην πηγή, εκεί που παράγονται τα απορρίμματα.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, γι αυτό και πρέπει να καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής μόνο αυτά τα οποία δεν μπορούν με κάποιον τρόπο να ανακυκλωθούν.

Με άλλα λόγια αναφερόμαστε στην πρόταση δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Ως υπολείμματα θεωρούμε ότι μένει μετά την ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό κ.α.) αλλά και των οργανικών απορριμμάτων τα οποία θα υφίστανται κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση. Έτσι θα μένει ένα ποσοστό περίπου 20-25% των σκουπιδιών να καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Οι διαφορές μεταξύ του Χ.Υ.Τ.Α. που προσπαθείτε να εφαρμόσετε και του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς θεωρούμε ως την μόνη σωστή λύση, είναι πολύ σημαντικές.
► Ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν προς ταφή είναι το 80% των αρχικών σκουπιδιών μετά από την ανακύκλωση μόνο των υλικών(λύση ΧΥΤΑ) ενώ μειώνεται πολύ στο 20-25% (λύση ΧΥΤΥ).
► Η πρόταση μας για δημιουργία ΧΥΤΥ δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση στον υπάρχοντα σχεδιασμό, απλώς ζητά επαναπροσανατολισμό του σχεδιασμού προς μία συνολικότερη αντιμετώπιση με στόχο την αειφορία.
► Ο απαιτούμενος χώρος υγειονομικής ταφής είναι φυσικά πολύ μικρότερος στην περίπτωση του ΧΥΤΥ με μικρότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μπορούν σε πρώτη φάση να χρησιμοποιηθούν και οι υπάρχουσες νόμιμες χωματερές των Δήμων. Αντιθέτως οι ΧΥΤΑ έχουν μικρό χρόνο ζωής (20-25 χρόνια).
► Οι ΧΥΤΑ χρειάζονται ειδική διαμόρφωση του χώρου υποδοχής με σημαντικό κόστος κατασκευής για την προστασία του περιβάλλοντος και αμφίβολα αποτελέσματα πολλές φορές λόγω αστοχιών στην κατασκευή, πεπερασμένων ορίων αντοχής, γρήγορου γεμίσματος κ.λ.π. Ένας ΧΥΤΑ αδυνατεί να εγγυηθεί την υγειονομική ασφάλεια του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος.
► Η λύση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι αντίθετη με την Κοινοτική Νομοθεσία – Οδηγία 31/1999 (άρθρο 5) και την Εθνική Νομοθεσία της ΚΥΑ 50910/2727/2033 ΦΕΚ Β.΄1909/2003 (Παράρτημα ΙΙ, Β.Ι.2 Στόχοι σελ. 26099) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 31/1999, σε συνδυασμό με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ., «…είναι υποχρεωτική, μέσω «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων (οργανικών) αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής…»
► Επειδή η εφαρμογή της λύσης του Χ.Υ.Τ.Υ. που εμείς προτείνουμε προϋποθέτει ως μονόδρομο την πραγματική στήριξη και εφαρμογή της ανακύκλωσης υλικών-οργανικών απορριμμάτων στην πηγή τους, η επιτυχία της ανακύκλωσης θα είναι πολύ πιο σίγουρη και ολοκληρωμένη. Αντιθέτως, με την λύση του Χ.Υ.Τ.Α. που εσείς προωθείτε, η ανακύκλωση είναι μεν στα σχέδια σας, δεν αποτελεί όμως δεσμευτικό παράγοντα για τη λειτουργία του όλου συστήματος. Με αποτέλεσμα είτε να μην προωθηθεί ποτέ σοβαρά η ανακύκλωση ή να ατονήσει. Τα παραδείγματα είναι δυστυχώς τόσα πολλά. Μία ανακύκλωση που έτσι κι αλλιώς θα είναι ελλιπής αφού δεν θα περιλαμβάνει τα οργανικά απορρίμματα που καταλαμβάνουν το 50-56% των σκουπιδιών. Έτσι θα καταλήξουμε ο Χ.Υ.Τ.Α. να είναι μία μεγάλη χωματερή, μία βραδυφλεγής βόμβα για το περιβάλλον. Θλιβερές εικόνες όπως η τωρινή του ΧΥΤΑ Ζακύνθου που μάλιστα επισκέφθηκε κλιμάκιο της Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας προ διετίας και είχε θεωρηθεί ως ιδανική λύση, δείχνουν μία προοπτική άκρως ανησυχητική.
► Μετά από όλα αυτά είναι φυσικό να αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες στην εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή τους. Ήδη παρόλες τις προσπάθειες σας έχετε εισπράξει την άρνηση και την έντονη αντίδραση σε όσες περιοχές προτείνατε. Αντιθέτως η λύση του ΧΥΤΥ θα ήταν πολύ πιο εύκολα αποδεκτή κάτι που σας έχει γίνει σαφές από τους κατοίκους της Λοκρίδας.

Οι Δήμοι όλες αυτές τις δεκαετίες παραβιάζοντας τους κανόνες υγιεινής, ξεφορτώνονταν τα σκουπίδια οπουδήποτε, στις ρεματιές, στις όχθες των ποταμών, στις παραλίες, στα βουνά, στους όμορους Δήμους προκρίνοντας πάντοτε την εύκολη αλλά ανεύθυνη λύση, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησαν την ίδια νοοτροπία στους κατοίκους, υποθηκεύοντας το ίδιο το μέλλον τους. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές από τις παράνομες χωματερές, ακατάλληλα προς πόση νερά, διοξίνες στην ατμόσφαιρα, αισθητική υποβάθμιση είναι τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών.

Δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη, ζητάμε όμως να κατευθυνθούν οι Δημοτικές Αρχές του τόπου μας προς ουσιαστικές και οριστικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν λιγότερα σκουπίδια και καθαρό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα κερδίσουν την χαμένη εμπιστοσύνη των δημοτών και να τους έχουν σύμμαχους στην προσπάθεια αυτή.

Πρέπει οι Δημοτικές Αρχές να δείξουν υπευθυνότητα και προσήλωση στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των σκουπιδιών από τους πολίτες και στην οργάνωση των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα γενικό πλάνο θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαδοχικά: την Μείωση των σκουπιδιών (περιορισμός μεγάλων συσκευασιών, προϊόντων μίας χρήσης, επαναχρησιμοποίηση), Διαλογή στην πηγή (στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες να υπάρχουν 3 κάδοι διαλογής για Ανακυκλώσιμα υλικά, Οργανικά, και Μη ανακυκλώσιμα),
Συλλογή από τους Δήμους με 3 αντίστοιχους κάδους, Προώθηση προς Ανακύκλωση και Λιπασματοποίηση, πιθανή Ενεργειακή Αξιοποίηση, και τέλος Διάθεση στους ΧΥΤΥ των λιγοστών υπολειμμάτων που θα περίσσευαν και που δεν θα ήταν επιβλαβή για το περιβάλλον (λερωμένα και βρώμικα χαρτιά, υφάσματα, είδη πλαστικών και ορισμένα άλλα).

Η ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, Ενεργοί πολίτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση των απορριμμάτων. Φορείς οι οποίοι παρακάμφθηκαν δυστυχώς ως τώρα.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ: Να υπάρξει άμεσα αλλαγή πλεύσης από την πλευρά των Ο.Τ.Α. της Λοκρίδας, της Τ.ΕΔ.Κ. και της Νομαρχίας στο φλέγον ζήτημα της μελλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα σε σύγχρονες και οριστικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον.
Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε παρωχημένες νοοτροπίες δείχνοντας ότι έχουμε ΕΜΕΙΣ πρώτα τη θέληση να αλλάξουμε και να σεβαστούμε απόλυτα το περιβάλλον που μας φιλοξενεί και στο οποίο θα μεγαλώσουν και οι επόμενες γενιές.

Καλούμε όλους τους συλλόγους, φορείς και πολίτες να πάρουν θέση στον μείζον αυτό θέμα με ψηφίσματα και δράσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μακρυνίτσας Δημήτρης Κάτοικος Καμένων Βούρλων
Τρίγκας Αθανάσιος Κάτοικος Καμένων Βούρλων
Αναστασίου Γιώργος Κάτοικος Αγίου Κωνσταντίνου
Καλαμάρας Θεοφάνης Κάτοικος Αρκίτσας
Κούρος Κ. Αριστείδης Κάτοικος Μαρτίνου
Καραμέρης Γ. Θωμάς Κάτοικος Μαρτίνου
Δημάκης Δ. Γεώργιος Κάτοικος Μαρτίνου
Παλαιολόγος Μιχάλης Κάτοικος Αταλάντης

Για Επικοινωνία: Μακρυνίτσας Δημήτρης Ανδρούτσου 19, Καμένα Βούρλα
τηλ: 22350-24251, 6978257500, e-mail: thecramp@hol.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top