sstamellos

sstamellos

Να γιατί Είμαστε Αντίθετοι με την Καύση των Απορρ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.210.3241001,fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.2310.222503,fax 2310.421196

Να Γιατί Είμαστε Αντίθετοι με την Καύση των Απορριμμάτων
11.2.2009

Μια από τις προτεινόμενες λύσεις για την διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων είναι η καύση. Τελευταία έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και υποστηρίζεται από ορισμένους φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης σαν λύση πρώτης επιλογής, με βασικά επιχειρήματα τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που επιτυγχάνεται σε εγκαταστάσεις καύσης, την υποτιθέμενη εξάλειψη των παραγόμενων τοξικών αέριων ρύπων μέσω της χρήσης σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και -τέλος- την ανάκτηση ενέργειας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η καύση των απορριμμάτων δεν συμβαδίζει με την αρχή της βιωσιμότητας σε κανένα επίπεδο (κοινωνικό περιβαλλοντικό, οικονομικό) για τους παρακάτω λόγους:

 Δεν λύνει το πρόβλημα των σκουπιδιών, εφόσον αντιμετωπίζει τα σκουπίδια σαν άχρηστα υλικά που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα «εξαφανίσουμε». Τα σκουπίδια αποτελούν μια αποτυχία της οικονομίας μας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά πολύτιμους φυσικούς πόρους, άρα κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι όχι η «εξαφάνιση» τους αλλά η πρόληψη και μείωση της παραγωγής τους.

 Είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης και δεν προάγει την συνολικότερη εφαρμογή της ιεραρχίας ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Όταν μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης-ανακύκλωσης των αποβλήτων αφαιρούνται από τα απορρίμματα το χαρτί, τα πλαστικά και τα βιο-αποικοδομήσιμα υλικά, τα αδρανή υπολείμματα δεν έχουν ψηλή θερμογόνο δύναμη ώστε να αποτελέσουν μια «καλή πρώτη ύλη» στα εργοστάσια καύσης. Το παραπάνω εκτός των άλλων σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη αν όχι αδύνατη η ανάκτηση ενέργειας σε μονάδες καύσης αδρανών υπολειμμάτων.

 Δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, να μειώσουν αποτελεσματικά τα απόβλητα τους μέσω της κριτικής κατανάλωσης, με την επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, την επαναχρησιμοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών.

 Δεν συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Θεματική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων», δημιουργούνται 250 θέσεις εργασίας ανά 10,000 τόνους αποβλήτων που ανακυκλώνονται ενώ οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας αν η ίδια ποσότητα αποτεφρωθεί είναι μόλις 20. Από στοιχεία της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης προκύπτει ότι οι δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης δημιουργούν ως και 500 θέσεις εργασίας ανά 10,000 τόνους υλικών.

 Αποτελεί την κύρια πηγή έκλυσης των ισχυρά τοξικών διοξινών/φουρανίων και εκατοντάδων άλλων αέριων ρύπων (π.χ οξειδίων βαρέων μετάλλων, υδροχλωρίου, οξειδίων αζώτου και θείου). Ακόμα και με την εφαρμογή της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας δεν είναι δυνατό να εκμηδενιστούν οι παραπάνω ρύποι. Είναι εξαιρετικά πιθανή η μεταφορά των τοξικών ρύπων μέσω της τροφικής αλυσίδας και δε μπορούμε να αγνοήσουμε ότι πολλά σύγχρονα διατροφικά σκάνδαλα, με επιμόλυνση τροφίμων από διοξίνες (π.χ Βέλγιο) έχουν αποδοθεί στη λειτουργία εργοστασίων καύσης σε παρακείμενες αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες.

 Συμβάλλει στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται μέσω της καύσης και εντείνει την κλιματική κρίση.

 Παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τοξική τέφρα) που απαιτούν ειδική διαχείριση – τελική διάθεση σε χώρους ταφής επικινδύνων αποβλήτων. ¶ρα για κάθε προτεινόμενο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων θα πρέπει να προτείνεται και η κατασκευή μιας χωματερής τοξικών αποβλήτων που θα υποδέχεται τα επικίνδυνα απόβλητα του εργοστασίου καύσης.

 Είναι τεχνικά δύσκολη η λειτουργία μονάδων καύσης και δεν επιτρέπονται αστοχίες ή λάθη από το τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας της μονάδας καύσης αλλά και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του εργοστασίου, τα απορρίμματα θα πρέπει να οδηγούνται σε παρακείμενο χώρο ταφής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απορρίπτουμε την καύση και καλούμε όλους τους πολίτες, την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες και το ΥΠΕΧΩΔΕ να συγκροτήσουν σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που θα βασίζονται πραγματικά στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης, στην ξεκάθαρη ιεραρχία ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.

Θεματική Ομάδα «Περιβάλλον»
Μαρία Βιτωράκη, τηλ. 6977523766, mariavitoraki@gmail.com

Scroll to Top