sstamellos

sstamellos

Απόσπασμα από τη ΜΠΕ του ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ

Επειδή ρωτάνε μερικοί για το τι αναφέρει η ΜΠΕ του έργου εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ στο ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ για τα έργα οδοποιίας, διαβάστε το απόσπασμα από την ίδια τη ΜΠΕ
"Στο συγκεκριμένο αιολικό πάρκο προβλέπεται να εγκατασταθούν 15 ανεμογεννήτριες ισχύος 2300 kW η κάθε µία. Το Αιολικό Πάρκο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι συνδεδεμένο µε το ηλεκτρικό σύστημα µέσω κατάλληλου υποσταθμού. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι 34,50 MW και ολόκληρη η παραγόμενη ενέργεια θα αγοράζεται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή του Συστήματος (∆ΕΣΜΗΕ).
Η διασύνδεση του Α/Π θα γίνει με τον υφιστάμενο Υ/Σ Σπερχειάδας μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης τριπλού (3) ή διπλού (2) κυκλώματος καλωδίων 12/20kV NA2XSY 3x1x500mm2 σε τριγωνική διάταξη από το Α/Π εως πριν τον οικισμό Καστανιά (εκτιμώμενο μήκος 10 χλμ) και μετά με εναέρια γραμμή Μέσης τάσης διπλού κυκλώματος διατομής 2Χ120mm2 ACSR η οποία θα κατασκευασθεί για τους σκοπούς του έργου και θα καταλήγει στον Υ/Σ Σπερχειάδας (εκτιμώμενο μήκος 14 χλμ). Η όδευση των γραμμών Μ.Τ. θα ακολουθεί κατά το δυνατόν την υφιστάμενη ή την προτεινόμενη οδοποιία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ .
Το γήπεδο εγκατάστασης του Α.Π βρίσκεται στη θέση Τούρλα-Βλιτοτσούμαρο του Τ..Δ. Νεοχωρίου, Δήμου Υπάτης (νυν καλλικράτειου Δήμου Λαμίας) , Νομού Φθιώτιδας, επί των κορυφογραμμών ΄΄Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο΄΄ με υψόμετρο 1.700 μ. έως 2.030 μ.. Από οικισμούς σε μέση απόσταση 2,1 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Νεοχωρίου, 3,0 νότια της Καστανιάς και 3,5 χλμ. ανατολικά του Πύργου, 6,5 χλμ. νότια της Υπάτης και 1,0 χλμ. δυτικά του Εθνικού Δρυμού Οίτης .
Οι Α/Γες θα τοποθετηθούν σε σειρά κατά μήκος της κορυφογραμμής σε πλατώματα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 50Χ55 m2 όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κατάλληλη απόσταση διαταγμένες μεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αεροδυναμικής σκίασης και υψηλής τύρβης του ανέμου και να βελτιστοποιείται η ενεργειακή απόδοσή τους μειώνοντας τη φθορά τους και αυξάνοντας το χρόνο ζωής της εγκατάστασης.
Όπως φαίνεται στο χάρτη 1:50.000 από τον υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο Καστανιάς – Νεοχωρίου (που απέχει 7.0 χλμ. περίπου από την θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου) ξεκινά ο υφιστάμενος δασόδρομος πριν τον οικισμό Νεοχωρίου), ο οποίος προσεγγίζει και διέρχεται από το Α/Π κατά μήκος του και συγκεκριμένα εξυπηρετεί τις Α/γιες 1 εως 6 και απαιτείται βελτίωσή του. Επίσης, απαιτείται διάνοιξη νέων δρόμων μικρού μήκους από τον δασόσρομο αυτό για την πρόσβαση στις θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών 1 εως 6 καθώς και νέα διάνοιξη κεντρικού δρόμου για πρόσβαση στις Α/γιες 7-15. Επιπροσθέτως, απαιτείται η διάνοιξη των απαραίτητων «πλατειών» ανέγερσης έκαστης των ανεμογεννητριών και η επίστρωσή των με κατάλληλο υλικό (3Α). Επίσης η υπόγεια διασύνδεση των ανεμογεννητριών μεταξύ των και με το κτίριο ελέγχου, δύναται να πραγματοποιηθεί στο ρείθρο της χωμάτινης οδοποιίας που θα διανοιχτεί, δημιουργώντας έτσι ελάχιστη αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον.
Οι συνολικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν:
• Έργα οδοποιίας συνολικού μήκους 26.616,44 μέτρων (βελτίωση υφιστάμενων χωμάτινων δρόμων μήκους 17.010,00 μέτρων και διάνοιξη νέων χωμάτινων δρόμων πρόσβασης και προσπέλασης στις θέσεις των Α/Γ μήκους 9.606,44 μέτρων. Επίσης παρεμβάσεις σε ελιγμούς και επέκταση τεχνικών στον εοπαρχιακό δρόμο Λυχνού Νεοχωρίου.
• Έργα έδρασης και θεμελίωσης των Α/Γ.
• Έργα διασύνδεσης δικτύου
• Έργα αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος χώρου (επιχωματώσεις εκσκαφών, κατασκευή οχετών απορροής ομβρίων, οδοστρωσία, δενδροφυτεύσεις για την αποκατάσταση της χλωρίδας-πανίδας).
Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ και των συνοδών του έργων έγινε, μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής, ώστε να ικανοποιεί αρχικά τα δεδομένα για υψηλό αιολικό δυναμικό, συνυπολογίστηκαν όλοι οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση των ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και οι περιορισμοί που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.
Η ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση που επικρατεί, είναι αποτέλεσμα τόσο της θέσης του, όσο και του γεωλογικού υπόβαθρου που το καλύπτει. Τα παραπάνω αυτά στοιχεία, υπό την επίδραση των διαφόρων φυσικών παραγόντων (κλιματικές συνθήκες, διαβρώσεις, κλπ) έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται σαν ορεινό. Όσον αφορά τον άμεσο χώρο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και των πλατειών συναρμολόγησης, χαρακτηρίζονται από ήπιες ως μέτριες εγκάρσιες κλίσεις, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 30%. Η έκθεση είναι διάφορη και τοπικά εμφανίζονται όλοι οι προσανατολισμοί προς τον ορίζοντα. Η ίδια κατάσταση από άποψη μορφολογίας επικρατεί σε όλη την κορυφογραμμή που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες.
Πρόσθετα στον αιολικό σταθμό θα είναι εγκατεστημένο σύστημα κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης αποτελούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις κατάλληλες διατάξεις και γραμμές επικοινωνίας. Το σύστημα θα καταγράφει όλα τα στοιχεία σχετικά µε την λειτουργία του αιολικού σταθμού και θα επιτρέπει την τηλεπίβλεψη και τον τηλεχειρισμό αυτού.
Η κατασκευή του έργου αναμένεται να έχει ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στην μορφολογία του εδάφους αφού θα γίνουν μικρές εκσκαφές για την διαμόρφωση του χώρου που θα δεχτεί τις ανεμογεννήτριες και για την διάνοιξη – βελτίωση του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των ανεμογεννητριών καθώς και των εξωτερικών δρόμων πρόσβασης που κατά πλειονότητα είναι υφιστάμενη και απαιτείται βελτίωσή τους"
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Scroll to Top