sstamellos

sstamellos

Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Ι Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Ι
Αθήνα:Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ. 210-3241001.
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ. 2310-222503

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1. Γνωρίζετε ίσως ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς Εθνικό Κτηματολόγιο. Το κενό αυτό δεν επηρεάζει την προστασία των ιδιωτικών ιδιοκτησιών, δημιουργεί όμως σοβαρό έλ-λειμμα προστασίας της δημόσιας γης, ιδιαίτερα της δασικής..
Μέρος από το έλλειμμα αυτό αντισταθμίζεται μέχρι τώρα με το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσί-ου για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Το τεκμήριο αυτό δυσκολεύει σημαντικά τη νομιμοποίηση καταπατήσεων και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης και ο ρόλος του συνεχίζει να είναι αναντικατάστα-τος μέχρι να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Σημειώνουμε εδώ ότι οι καταπατήσεις δημόσιας δασικής γης δεν αφορούν πλέον απλές επεκτά-σεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων, όπως σε παλαιότερες εποχές, αλλά κυρίως κατατμήσεις, παρά-νομες οικοπεδοποιήσεις και αυθαίρετη δόμηση, που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Συχνά μάλιστα οι καταπατήσεις αυτές μεθοδεύτηκαν μέσω εγκληματικών εμπρησμών, που είχαν προκα-λέσει την αγανάκτηση του συνόλου της κοινής γνώμης.
2. Η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, έστω και καθυστερημένα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκατάσταση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων του κοινωνικού συνόλου, αλλά και στα απαραίτητα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Η καταπάτηση, άλλωστε, μιας δασικής έκτασης δεν είναι απλή κτηματική διαφορά με το υπουργείο οικονομικών ή Γεωργίας, αλλά παραβίαση ζω-τικού κοινωνικού αγαθού στο οποίο μάλιστα έχουν δικαίωμα και οι επόμενες γενιές.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο επιχειρεί να κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη και με την απλή ακόμη λογική: αντί για προστασία της νομιμότη-τας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, προσπαθεί να προσαρμόσει τη νομοθεσία στα μέτρα των καταπατητών και μάλιστα αναδρομικά, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα και για μελλο-ντικές καταπατήσεις.
Παραβλέποντας τον παραλογισμό του αιτήματος για κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας και στις εκτός σχεδίου περιοχές (που θα οδηγούσε στη διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων μόνο εκεί που δεν υπήρξε ενδιαφέρον για καταπατήσεις), επισημαίνουμε ότι τυπικά εντός Σχεδίου Πόλης βρίσκονται και πλήθος κρίσιμων περιοχών: μπαζωμένα ρέματα, πολεοδομήσεις που παρέμειναν ανενεργές λόγω παρανομιών, διαστρεβλωμένα όρια οικισμών προ του 1923, καταπατημένοι ελεύ-θεροι χώροι, παραβίαση προστατευόμενων περιοχών.

3. Το τελευταίο διάστημα διοχετεύονται συστηματικά στον τύπο δημοσιεύματα για «φανταστικά δάση σε κεντρικές περιοχές των Αθηνών». Θεωρούμε ότι η εικόνα αυτή διαστρεβλώνει συνειδητά την πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει παράνομα συμφέροντα. όπως αυτά που επισημαίνονται στην προηγούμενη παράγραφο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις, που όντως απαιτούν νομο-θετική ρύθμιση και ο μόνος αποδεκτός δρόμος θα ήταν ένας ανοικτός δημόσιος διάλογος με συμ-μετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται σαφώς οι οικολογι-κές-περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι φορείς των δασολόγων και οι τοπικές κινήσεις πολιτών από τις περιοχές που επηρεάζουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Θέλουμε επίσης να αναφερθούμε στην επικίνδυνη αντίληψη ότι η διατήρηση εκτεταμένων προστατευόμενων ζωνών (με δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές NATURA 2000) περιορίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Η αντίληψη αυτή, που δυστυχώς ακούγεται συχνά και από το βήμα της Βουλής, παραγνωρίζει ότι υπάρχουν προς ανάπτυξη πλήθος ήπιες δραστηριότητες συμβατές με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το καθεστώς προστασίας των περισσότερων περιοχών. Για όσους πάλι θεωρούν ανάπτυξη μόνο την οικοπεδοποίηση, οι μη προστατευόμενες περιοχές καλύπτουν εκατομμύρια στρέμματα που υπερεπαρκούν για τις παρούσες ή και μελλοντικές οικιστικές ανάγκες της χώρας.

4. Αρκετοί από σας σκέπτονται να υπερψηφίσουν τις επίμαχες διατάξεις ελπίζοντας στην εκλογι-κή υποστήριξη των συμφερόντων που θα ευνοηθούν από αυτές.
Θέλουμε να γνωρίζετε, όμως, ότι και οι πολίτες που ενδιαφέρονται σοβαρά για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής γίνονται καθημερινά όλο και περισσότεροι. Όλοι αυτοί θα σας κρίνουν με βάση τις επιλογές σας σε ζητήματα όπως το συγκεκριμένο.
Από την πλευρά μας πρέπει να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν, ώ-στε κάθε πλήγμα σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, να έχει – τόσο για την κυ-βέρνηση όσο και για όσους άλλους στηρίζουν τέτοια μέτρα – το ίδιο πολιτικό κόστος που θα είχε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθώς μάλιστα η απεμπόληση του Τεκμηρίου Κυριότητας του Δημοσίου ελέγχεται ως αντισυνταγματική, θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένη σειρά δικαστικών εμπλοκών στην υλοποίηση των διατάξεων που πιθανόν υπερψηφισθούν.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να καταψηφίσετε, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο στην Ολομέλεια της Βουλής, τις διατάξεις που αφορούν την κατάργηση του Τεκμηρίου Κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της χώρας.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

[Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ είναι ένα νέο σχήμα που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2002 με τη φιλοδοξία να φέρει τις ιδέες της οικολογίας στην πολιτική σκηνή. Εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Πράσινων Κομμάτων (EFGP) και ετοιμάζουν το Ιδρυτικό τους Συνέδριο για τον ερχόμενο Μάιο.]

Scroll to Top