sstamellos

sstamellos

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2004: ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ:210-3241001 φαξ:210-3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ:2310-222503 φαξ:2310-421196

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2004: ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ για υπεράσπιση των πολιτιστικών πολιτικών

Η πολιτιστική δημιουργία είναι πέρα από τα χρήματα, δεν παύει όμως να έχει και οικονομικές ανάγκες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες δημόσιες πολιτιστικές πολιτικές που, όση κριτική και να επιδέχονται, τουλάχιστον ήταν συγκροτημένες και έφεραν καρπούς.

Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές αυτές τείνουν να συρρικνωθούν, προς όφελος αντιλήψεων που δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική «ανταποδοτι-κότητα» της πολιτιστικής δημιουργίας. Η τάση αυτή οφείλεται στην επικράτη-ση του νεοφιλελευθερισμού ενώ καθορίζεται και από τις διεθνείς συμφωνίες που αποτελούν σήμερα το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Αντίθετα με τη χώρα μας, όπου η πολιτιστική πολιτική ήταν πάντα συγκυριακή και τα ανοιχτά μέτωπα της παγκοσμιοποίησης ελάχιστους απασχολούν, τα θέματα αυτά κι-νητοποιούν ήδη τον κόσμο του πολιτισμού σε αρκετές χώρες.

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, υπήρξε ιδιαίτερη συνάντηση «για τις αντιστάσεις από τους χώ-ρους της τέχνης και του πολιτισμού», όπου αποφασίστηκε η δημιουργία ενός μονιμότερου πανευρωπαϊκού δικτύου. Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του δικτύου αυτού ήταν η έκκληση προς τους ανθρώπους του πολιτισμού για συ-ντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις και συμβολικές διαμαρτυρίες τη νύχτα της φετινής Πρωτοχρονιάς, την ίδια ώρα που θα ξεκινούν οι πανηγυρισμοί για τις «πολιτιστικές πρωτεύουσες» του 2004: τη Λίλλη και τη Γένοβα.

Στην Ελλάδα, απ’ ότι ξέρουμε, τέτοιες παρεμβάσεις δεν έχουν προ-γραμματιστεί. Θεωρήσαμε όμως σημαντικό να δώσουμε τουλάχιστον στη δη-μοσιότητα τη σχετική έκκληση, με την ελπίδα ότι θα ανοίξει κάποιο διάλογο και ότι αρκετοί θα ενδιαφερθούν τουλάχιστον στο μέλλον.

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.forumdelteatro.org
http://horsagcslogo.chez.tiscali.fr/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΠΡΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, και παρά το ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2003, διαπιστώνουμε ότι το κράτος αποσύρεται από το πεδίο του πολιτισμού: δημοσιονομική κρίση, περικοπές στις πολιτιστικές επιδοτήσεις, όπως και στα κοινωνικά επιδόματα. Η παγκόσμια αυτή τάση για πολιτιστική δημιουργία προσανατολισμένη στην αγορά, καταστρέφει το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων, απειλεί εκατοντάδες επιχειρήσεις σχετικές με τον πολιτισμό και συνθλίβει τη δημιουργική ζωτικότη-τα που πάντα αποτελούσε το κύριο δυναμικό της Ευρώπης.
Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσουν τις συμφωνίες GATS (Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών), που υ-πογράφηκαν το 1994 στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι συμφωνίες αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανοίξουν στην ελεύθερη αγορά όλους τους τομείς υπηρεσιών: όχι μόνο τον πολιτισμό αλλά και την υγεία, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.
Τους τελευταίους μήνες οι Γάλλοι συμβασιούχοι τεχνικοί θεάτρου (In-termittents) αγωνίζονται να εμποδίσουν την κατάργηση ενός επιδόματος α-νεργίας ειδικά σχεδιασμένου για τον τομέα τους. Η σχετική μεταρρύθμιση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2004. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αποτελεί μέρος μιας σειράς μονομερών αλλαγών που επιβάλλονται με στόχο το άνοιγμα των αγορών. Οι αλλαγές αυτές μοιραία κα-ταλήγουν σε εξασθένιση της θέσης τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέρ-γων. Η κατάργηση των συγκεκριμένων επιδομάτων κλείνει την πόρτα στην προοπτική ενός συντονισμού των Ευρωπαίων καλλιτεχνών και τεχνικών, που θα προωθούσε ισόρροπα στόχους κοινωνικής προόδου και ελεύθερης διακί-νησης της πολιτιστικής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό:
– Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε την κατοχύρωση του πολιτισμού ως θεμελιώδους δικαιώματος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
– Διεκδικούμε τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής πραγματικά φιλόδοξης. Μιας πολιτικής που θα τονίζει την “πολιτιστική ποικιλομορφία” ως ακρογωνιαίο λίθο. Μιας πολιτικής που θα εστιάζει (και) στους άνδρες και τις γυναίκες που προω-θούν την ποικιλομορφία αυτή.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top