sstamellos

sstamellos

ΤΙ ΚΛΙΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ:210-3241001 φαξ:210-3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ:2310-222503 φαξ:2310-421196

ΤΙ ΚΛΙΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
Αμφισβητίας της κλιματικής αλλαγής σε θέση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

16.3.2004

Μια νέα κυβέρνηση κρίνεται κατ’ αρχή από τις προγραμματικές της δη-λώσεις και τα δείγματα γραφής που θα δώσει στην πράξη. Όμως στο Υπουρ-γείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (το γνωστό μας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) έχουμε ήδη ένα πρώτο σημαντικό δείγμα γραφής, πριν ακόμη από τις προγραμματικές δηλώσεις: ο νέος υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Θεμι-στοκλής Ξανθόπουλος, πρύτανης μέχρι τώρα του Ε.Μ.Π., έχει δημοσίως αμ-φισβητήσει στο πρόσφατο παρελθόν την επιστημονική βασιμότητα των προ-βλέψεων για την κλιματική αλλαγή.

Με αρθρογραφία του στο ΒΗΜΑ το 2000 και το 2002, μιλούσε για «ψευδοπροφήτες του κλίματος» και υποστήριζε την άποψη ότι «το μόνο βέ-βαιο μέχρι στιγμής είναι η αβεβαιότητα ως προς τις αλλαγές του κλίματος, σε κάθε χρονική κλίμακα». Θεωρώντας ότι οι αλλαγές του κλίματος οφείλονται κυρίως σε φυσικά αίτια, ανέφερε για τις ανθρωπογενείς επιδράσεις ότι «α-σφαλώς συμβάλλουν στην αύξηση της αβεβαιότητας». Οι σχετικές προβλέ-ψεις αναφέρονται ως «καταστροφολογικές προφητείες» και συνίσταται στους σχετικούς επιστήμονες η σιωπή.

Οι απόψεις αυτές δεν ήταν συμβολή στον επιστημονικό διάλογο, κα-θώς δεν απευθύνονταν στους συναδέλφους του κ. Ξανθόπουλου αλλά στο κοινό μιας μεγάλης εφημερίδας. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι η αρθρογραφία δεν είχε αυτή την πρόθεση, εύκολα ο μέσος αναγνώστης κατέληγε στο συ-μπέρασμα ότι, αν είναι υπερβολικές οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, εξίσου υπερβολική θα μπορούσε να είναι και η λήψη μέτρων για την αντιμε-τώπισή της.

Αυτό που δεν δηλωνόταν στους αναγνώστες, ήταν ότι τα δύο άρθρα αμφισβητούσαν ευθέως την επικρατούσα άποψη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, όπως εκφράζεται με το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (I.P.C.C) του Ο.Η.Ε. και τους 2.500 κορυφαίους ειδικούς που συμμε-τέχουν σ’ αυτό. Σε επίσημη έκθεσή του, τον Σεπτέμβριο του 2001 τονίζεται ότι: «Από την προβιομηχανική εποχή, το κλίμα της Γης έχει αποδεδειγμένα μετα-βληθεί, σε κλίμακα παγκόσμια αλλά και περιφερειακή. Ορισμένες από τις μετα-βολές αυτές, μπορούν να αποδοθούν σε ανθρώπινες δραστηριότητες».

Οι απόψεις του κ. Ξανθόπουλου συμβαδίζουν, αντίθετα, με μια άλλη τοποθέτηση, αυτή του προέδρου της γνωστής πετρελαϊκής εταιρίας EXXONMOBIL: «(στην εταιρία μας) δεν πιστεύουμε ότι έχουν προσκομιστεί τα επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη σχέση μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ανόδου της θερμοκρασίας». Έκθεση της Greenpeace καταγγέλλει τη συγκεκριμένη εταιρία ότι, εκτός από αθέμιτες προσπάθειες επηρεασμού της επιστημονικής κοινότητας, έχει παρέμβει και στη λειτουργία του I.P.C.C., υποδεικνύοντας στην κυβέρνηση Μπους να ζητήσει και να επιτύχει την απομάκρυνση του (ενοχλητικού) προέδρου του διεθνούς αυτού επιστημονικού οργάνου, την άνοιξη του 2002.

Η συμμετοχή του κ. Ξανθόπουλου σε τέτοιου είδους επιστημονικές συ-ζητήσεις ελάχιστη σημασία θα είχε, αν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν χειριζόταν και τα θέματα περιβάλλοντος. Στα τελευταία περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας που πηγάζουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, αλλαγή στην οποία ο κ. υφυπουργός ελάχιστα φαίνεται να πιστεύει.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι το περιβάλλον αξίζει τουλάχι-στον ένα ιδιαίτερο υπουργείο, όπως συμβαίνει άλλωστε με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στις σημερινές όμως συνθήκες θεωρούμε μάλλον ευτυχές γεγονός ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διαθέτει και άλλες αρμοδιότητες, πέρα από το περιβάλλον. Κάποιες από τις αρμοδιότητες αυτές θα μπορούσαν ίσως να είναι καταλληλότερες για τον συγκεκριμένο υφυπουργό, ώστε να μην έρχεται στη σκέψη των πολιτών η γνωστή παροιμία για το λύκο που ανέλαβε καθήκοντα αρμοδίου για φύλαξη προβάτων.

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Scroll to Top