sstamellos

sstamellos

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ
περιβαλλοντική οργάνωση
για την άγρια ζωή και τη φύση

Μητροπόλεως 123,
54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 25 25 30
Φαξ: 2310 27 21 90
www.callisto.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ


11/12/2008

Μετά από καταγγελία της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την άγρια ζωή και τη φύση
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν ενάντια στην εταιρία που κατασκεύασε το δρόμο για το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στην τοποθεσία «Μούσδα Ρέμα», στο Βαθύρεμα της Κοινότητας Σιδηρόνερου.

Μετά από αυτοψία της ομάδας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ διαπιστώθηκε πως οι εργολάβοι ακολούθησαν και πάλι την προσφιλή τους τακτική, ρίχνοντας στην υποκείμενη πλαγιά τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από τις εργασίες νέας σαρωτικής διάνοιξης δρόμου σε εντελώς αδιατάρακτη περιοχή, ενώ πέρα από την καταστροφή της πλαγιάς και της παραποτάμιας βλάστησης, έφτασαν στο σημείο να μπαζώσουν στην κυριολεξία την κοίτη του ποταμού, αποφράσσοντας σε ορισμένα σημεία εντελώς τη ροή του. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στη συνολική παροχή των υδάτων, ιδιαίτερα μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή.

Το ΜΥΗΕ στο Βαθύρεμα είναι το πρώτο που κατασκευάζεται στην περιοχή της Ροδόπης από τα 9 που προγραμματίζονται. Τα έργα αυτά, που διεθνώς δεν θεωρούνται πια «Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας», θα εκτρέπουν για πολλά χιλιόμετρα τα νερά των ρεμάτων της περιοχής μέσα από αγωγούς/σωλήνες, για να τα χρησιμοποιήσουν στο τέλος της διαδρομής για την παραγωγή μιας ασήμαντης ποσότητας ρεύματος. Έτσι η φυσική παροχή υδάτων στο Βαθύρεμα θα μένει με μια ελάχιστη ποσότητα νερού που δεν είναι αρκετή για τις λειτουργίες του ποτάμιου και παραποτάμιου οικοσυστήματος, ούτε καν για την επιβίωση της ιχθυοπανίδας.

Καμία πηγή ενέργειας δεν μπορεί να απορρίπτεται από αρχής. Χρειάζεται όμως προσεκτικός κεντρικός σχεδιασμός, με συνυπολογισμό των πραγματικών δυνατοτήτων κάθε περιοχής, τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, την συμβατότητα με ισχύοντα εθνικά και διεθνή νομικά καθεστώτα διατήρησης των περιοχών αυτών και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Ας μην θυσιάσουμε και τα μικρότερα ποτάμια της Οροσειράς Ροδόπης για τις ανάγκες μιας αδηφάγου αγοράς ενέργειας η οποία έχει εισβάλλει αδιακρίτως στις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας έχοντας ως γνώμονα το βραχυ-μεσοπρόθεσμο κέρδος χωρίς καμία μέριμνα για το φυσικό περιβάλλον.

Πιστεύουμε ότι και τα υπόλοιπα προγραμματιζόμενα ΜΥΗΕ στη Ροδόπη πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και να μην προχωρήσει τίποτε προτού οριστικοποιηθεί η ζώνωση και το καθεστώς προστασίας της Οροσειράς Κεντρικής Ροδόπης. Επί πλέον κάποια από αυτά, όπως το ΜΥΗΕ του ρέματος «Φαρασινού», θα πρέπει να ακυρωθούν εξαιτίας της δυσανάλογης ζημιάς που προκαλούν στο αδιατάρακτο φυσικό απόθεμα.

Είναι χαρακτηριστικό πως και στην περίπτωση αυτή, θα απαιτηθεί διάνοιξη νέου δρόμου κατά μήκος του ρέματος, με όλες τις αναμενόμενες επιπτώσεις ενώ η κατασκευάστρια εταιρία δεν διαθέτει ούτε καν τα στοιχειώδη υδρολογικά δεδομένα για να αιτιολογήσει την σκοπιμότητα του έργου. Το έργο έτσι, εκτός από επιζήμιο, κινδυνεύει να αποδειχτεί και άχρηστο, αφού κανείς δεν ξέρει πόσο ρεύμα θα παράγει στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε από τους συναρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν την πολιτική και τα κριτήρια των ΑΠΕ σε ό,τι
αφορά τους υδάτινους πόρους και ειδικότερα σε προστατευόμενες περιοχές με σημαντικό και αδιατάρακτο φυσικό απόθεμα.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Νικήσιανης Νίκος, Υπεύθυνος Παρεμβάσεων και Εκστρατειών ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 6976629310

Scroll to Top