sstamellos

sstamellos

Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αγίου Όρους 18 65403
Τηλ 6996969699 e-mail: oikologikikinisi@yahoo.gr
Μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων
Μέλος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αν Μακ & Θράκης

Καβάλα 27 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και επιστημονικών φορέων με θέμα την διαχείριση των νερών του Νέστου .
Το βασικό ζητούμενο της συνάντησης αποτέλεσε η χαρτογράφηση των προβλημάτων μεταξύ διοίκησης και πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής των πολιτικών της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Η συνάντηση αποτέλεσε μέρος της Δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα :
« Δυνατότητες θεσμικής παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη στην προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων»

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:
Ο εντοπισμός των διοικητικών προβλημάτων στην προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων σε Εθνικό Επίπεδο
Η ενεργοποίηση ενός Δικτύου Φυσικών και Νομικών Προσώπων που έχουν άμεση πρόσβαση στα περιβαλλοντικά προβλήματα και την εξοικείωση με διαδικασίες εξωδικαστικής διαμεσολάβησης για την επίλυσή τους.
Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών με στόχο την άρση των δυσκολιών που οδηγούν στην επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος
Η μεταφορά της τεχνογνωσίας του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη στους ομόλογους θεσμούς, οι οποίοι έχουν συγκριτικά λιγότερη εμπειρία σε ζητήματα περιβάλλοντος.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκαν από όλους τους φορείς προβλήματα που είχαν να κάνουν τόσο με παραλείψεις της διοίκησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος αλλά έγινε και μία προσπάθεια καταγραφής των υφιστάμενων οικολογικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής του Νέστου

Προβλήματα με φορείς:
Νομαρχία Καβάλας

Δυσκολία πρόσβασης σε έγγραφα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τόσο από φορείς όσο και από πολίτες.
Συγκεκριμένα προκειμένου να πάρει κάποιος ένα έγγραφο (πχ αντίγραφο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έγγραφα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετρήσεις ρύπων, αδειοδοτήσεις, αποτελέσματα ελέγχων και επιβολής προστίμων για περιβαλλοντικά ζητήματα,), εκτός του ότι υπάρχει μεγάλη κωλυσιεργία και τις περισσότερες φορές άρνηση των υπηρεσιών της Νομαρχίας Καβάλας να παραδώσουν τα έγγραφα παρά μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, επιπλέον ζητείται παράνομα από τον αιτούντα τα έγγραφα, να αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον)
Η ευθύνη γι αυτή την κατάσταση κατά κύριο λόγο αποδόθηκε στον Νομάρχη Καβάλας που είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις.
Οι υπηρεσίες δε που εμπλέκονται είναι οι Δ/νσεις Υγιεινής, Κτηνιατρικής, Βιομηχανίας και το Γραφείο Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Καβάλας.

Περιβαλλοντικά προβλήματα:
Γενικές Διαπιστώσεις:
Δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να ανιχνευτεί η σχέση μεταξύ ασθενειών-θανάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Δεν γίνονται μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων του Νέστου από πλευράς Νομαρχιών και αν γίνονται είναι περιστασιακές και οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες
Δεν μπορεί να ελεγχθεί το παράνομο κυνήγι λόγω έλλειψης προσωπικού ή έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς της Διοίκησης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η περίπτωση μη φύλαξης του Παρθένου Δάσους του Φρακτού όπου ακόμη και οι Βούλγαροι κυνηγοί ωθούνται από τις Βουλγαρικές αρχές να κυνηγούν στο Ελληνικό έδαφος γιατί εδώ οι περιοχές μας είναι αφύλακτες.
Δεν μπορούν να ελεγχθούν παράνομες δραστηριότητες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές λόγω έλλειψης προσωπικού ή έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς της Διοίκησης.
Δεν ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για διάφορες δραστηριότητες λόγω είτε μη ύπαρξης του απαραίτητου προσωπικού ή λόγω έλλειψης βούλησης από πλευράς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Δίνονται άδειες ερευνητικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη μαρμάρων ενώ πλέον η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την διερεύνηση με ηλεκτρονικό τρόπο των σχετικών κοιτασμάτων χωρίς να είναι απαραίτητη η καταστροφή μίας περιοχής με αμφίβολα αποτελέσματα. Επιπλέον δεν γίνεται η σχετική αποκατάσταση, παρόλο που η Νομοθεσία και οι περιβαλλοντικοί όροι το προβλέπουν.
Ακόμη και σε περιπτώσεις εξόφθαλμων παραβιάσεων της Νομοθεσίας οι Υπηρεσίες αδιαφορούν (συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το παράνομο ιχθυοτροφείο μέσα στον παλιό σκουπιδότοπο της Καβάλας στην Ν Καρβάλη και η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από πλευράς της ΒΦΛ)
Να σημειωθεί εδώ ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε προστατευόμενη περιοχή χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα πράγμα το οποίο δεν γίνεται.

Ειδικότερες διαπιστώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων
Υποχώρηση ακτογραμμής στο Δέλτα του Νέστου λόγω της λειτουργίας των Φραγμάτων της ΔΕΗ
Προβλήματα στην αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας του Νέστου λόγω χαμηλής θερμοκρασίας των υδάτων κατάντι των Φραγμάτων της ΔΕΗ.
Προβλήματα στην αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας του Νέστου κατάντι των Φραγμάτων εξαιτίας της απότομης απελευθέρωσης υδάτων από πλευράς της ΔΕΗ παρότι της έχει ζητηθεί να μην το κάνει.
Προβλήματα στην αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας του Νέστου κυρίως εξαιτίας της λειτουργίας του Φράγματος των Τοξοτών.
Παντελής απουσία προσωπικού για την ρύθμιση του φράγματος των Τοξοτών. Ένας υπάλληλος που υπήρχε συνταξιοδοτήθηκε.
Εγκατάσταση στον Νέστο ξένων ειδών ιχθυοπανίδας εξαιτίας αυτής της διαφοράς θερμοκρασίας λόγω των Φραγμάτων της ΔΕΗ
Μη εμπλουτισμός με φερτές ύλες του Δέλτα του Νέστου και του Κοτζά Ορμάν εξαιτίας της λειτουργίας των Φραγμάτων της ΔΕΗ με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του
Σοβαρή ρύπανση κυρίως προερχόμενη από αστικές περιοχές της Βουλγαρίας (με ότι αυτό συνεπάγεται) με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων ανάντι των Φραγμάτων της ΔΕΗ
Δυσκολία κυκλοφορίας των μικρών και μεγάλων θηλαστικών της περιοχής του Νέστου εξαιτίας της λειτουργίας των Φραγμάτων της ΔΕΗ και σχετικά προβλήματα στην διατροφή τους και την αναπαραγωγή τους.
Προβλήματα με μεγέθη ραδιενεργών στοιχείων στα νερά του Νέστου, τόσο από δραστηριότητες της Βουλγαρικής πλευράς αλλά και από δραστηριότητες της Ελληνικής πλευράς. Να σημειωθεί εδώ ότι τα Νερά από τα οποία υδροδοτείται η Καβάλα και η Δράμα πηγάζουν από πηγές που έρχονται από τον Νέστο.
Μη απομάκρυνση από την ΒΦΛ του Πεντοξείδιου του Βαναδίου που όφειλε να έχει κάνει η ΒΦΛ
Υπερβάσεις στις εκπομπές Διοξειδίων του Αζώτου που παρατηρούνται από την ΒΦΛ
Μη λειτουργία των αντλιών στις σχετικές τάφρους επαναφοράς των υγρών λυμάτων από τον Φωσφόγυψο της ΒΦΛ με αποτέλεσμα τα λύματα να χύνονται στην Θάλασσα.
Συνεχές πρόβλημα με τις πυρκαγιές για το κάψιμο των καλαμιών στους κάμπους Φιλίππων και Χρυσούπολης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το κάψιμο των καλαμιών απαγορεύεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε Δελτίου Τύπου αναφέροντας τις ημερομηνίες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κάψιμο.
Υπογραφή πρόσφατα σχετικής ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται στην ουσία η αποστράγγιση του Νέστου κατάντι των Φραγμάτων της ΔΕΗ με σκοπό να υδροδοτηθούν καλλιέργειες στην Δράμα και Ξάνθη. (Η σχετική ΚΥΑ ήδη είναι προς προσβολή από Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις)
Υπογραφή πρόσφατα σχετικής ΚΥΑ για την σύσταση του Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ενώ έπρεπε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα) με την οποία εκτός του ότι καρατομείται η περιοχή της Βάσοβα προτείνονται άλλες 21 αλλαγές σε σχέση με τις προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης οι οποίες στην ουσία καταστούν το Πάρκο ανενεργό ως Πάρκο. (Η σχετική ΚΥΑ ήδη είναι προς προσβολή από Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις).
Περαιτέρω επιχειρηματολογία επάνω σε αυτές τις δύο ΚΥΑ δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναλύσουμε διότι θα αποτελέσουν μέρος της επιχειρηματολογίας των σχετικών προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική των προβλημάτων που κατατέθηκαν.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι παρακάτω φορείς:

Οικολογική Κίνηση Δράμας
Οικολογική Κίνηση Καβάλας
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης
ΤΕΙ Καβάλας (καθηγητής κ Χριστοφορίδης)
ΤΕΕ
Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό ΚΕντρο ΘΡΑκης
ΤΕΙ Καβάλας,Τμήμα Δασοπονίας Δράμας
ΓΕΩΤΕΕ ΑΜΘ
Συντονιστική Επιτροπή κατά της Εγκατάστασης Δεξαμενών Καυσίμων στην Βάσοβα
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΘΥΑΓΕ

Scroll to Top