sstamellos

sstamellos

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Οι φορείς και πολίτες της Λάρισας ζητούν:
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.12.03


Με εξαιρετική επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή των τοπικών φορέων της Λά-ρισας πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του ΤΕΕ Κ. Ελλάδος ημερίδα για τους κινδύνους από τη διακίνηση και την καλλιέργεια μεταλλαγμένων (γενετικά τροπο-ποιημένων) οργανισμών.
Η διοργάνωση της ημερίδας έγινε από τη Συντονιστική Επιτροπή που έχουν συγκροτήσει 55 κοινωνικές, παραγωγικές, συνεταιριστικές, αγροτικές, επαγγελματι-κές, περιβαλλοντικές, οικολογικές και καταναλωτικές οργανώσεις, Δήμοι κ.α. Ήδη οι φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια έχουν φτάσει τους 90.
Εισηγήσεις στην ημερίδα έκαναν οι εξής:
Ο κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης, καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων στο Αριστο-τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα: Πρόκληση η απειλή για την Ελληνική Γεωργία»
Ο κ. Κώστας Ιγνατιάδης, Γεωργοοικονομολόγος, διευθυντής του Οργανι-σμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «Φυσιολογική ΕΠΕ», με θέμα «Γενετικά Τροποποιημένα: Οικονομικότητα, ¶νθρακες ο θησαυρός. Επομένως τι; Λό-γοι αντίστασης των καταναλωτών, των παραγωγών ποιοτικών προϊόντων ενάντια στα μεταλλαγμένα».
Ο κ. Χριστόδουλος Χαραλαμπίδης, κτηνίατρος, Επιθεωρητής Τροφίμων, εκπρόσωπος Ινστιτούτου Καταναλωτών -ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, με θέμα «Φυσική Καλ-λιέργεια, επιστημονική γνώση, μεταλλαγμένα».
Ο Παναγιώτης Μανίκης, αγρότης –γεωπόνος, με θέμα «Φυσική καλλιέρ-γεια, επιστημονική γνώση, μεταλλαγμένα»
Ο κ. Τάσος Κουράκης, καθηγητής Ιατρικής, Τμήμα Γενετικής στο Αριστοτέ-λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Οι επιπτώσεις των μεταλλαγμένων στην υγεία και το περιβάλλον».
Ακολούθησε μια ενημέρωση από τον Νομαρχιακό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπο της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο, που αφορούσε το κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα στη χώρα μας και τη σημαντική απόφαση της ΕΝΑΕ για το θέμα.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις φορέων, μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τάσιος, η Μυρτώ Πισπίνη, εκπρόσωπος της Greenpeace, η Ευαγγελία Παπαδοπούλου, αντι-πρόσωπος Γυναικών Λάρισας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος –ΟΓΕ, ο Σπύ-ρος Τσικρίκας, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Λάρισας Ε.Α.Σ., ο Νίκος Παπαδόπουλος, από τη Νέα Αγροτική Κίνηση, ο Μιχάλης Τζιότζιος από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Ν. Λάρισας, ο Γιώργος Αρκούδας από τον Πανθεσ-σαλικό Σύλλογο Χοιροτρόφων, ο Απόστολος Ρίζος από την Ομοσπονδία Μετα-ποιητών Γάλακτος Ν. Λάρισας, η Ευαγγελία Τσάτσαρου από την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, ο Γιώργος Σκριμπώνης από τη Συντεχνία Ζαχαροπλαστών Ν. Λάρισας, ο Μιχάλης Μούσιος από τη Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Λάρισας, ο Φίλιππος Φούντης από την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας κ.α.

7:50-8:20μμ Παρεμβάσεις μελών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων συλλο-γικών φορέων.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ 18.12.03

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στη Λάρισα εκατοντάδες εκπρόσωποι και μέλη άνω των 100 φορέων παραγωγικών, αγροτικών, συνεταιριστικών, καταναλωτικών, οικολογι-κών, περιβαλλοντικών, αυτοδιοικητικών, πολιτιστικών, υγείας, εκπαίδευσης, νεολαίας καθώς και ενεργοί πολίτες για να εκφράσουμε:
Α) ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ μας για το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα (γενετικά τροπο-ποιημένοι οργανισμοί) βρίσκονται προ των πυλών ελεύθερης εισόδου για καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι πολυεθνικές, προωθώντας νομικές ρυθμίσεις απελευ-θέρωσης της διεθνούς εμπορίας τους, πιέζουν μέσω των Η.Π.Α. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την Ε.Ε., τη χώρα μας και τις άλλες χώρες να άρουν κάθε εμπό-διο διάδοσής τους.
Β) ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ μας γιατί με την είσοδο, καλλιέργεια και διασπορά των με-ταλλαγμένων στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στην Ελλάδα θα αφαιρεθεί:
-Το δικαίωμα των αγροτών και παραγωγών να χρησιμοποιούν απόλυτα κα-θαρούς σπόρους και ζωοτροφές, να παράγουν ασφαλή προϊόντα, πιστοποιημένα παρα-δοσιακά ή βιολογικά ή ονομασίας προέλευσης ή συμβατικά προϊόντα ολοκληρωμένης παραγωγής, αφού με τη διακίνηση των μεταλλαγμένων και την επιμόλυνση των άλλων καλλιεργειών δεν διασφαλίζεται η καθαρή παραγωγή, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και μακροχρόνια υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας μονο-πωλιακής κυριαρχίας των μεταλλαγμένων.
– Το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να αποφασίζουν για τη ζωή και το μέλ-λον τους σε συνθήκες δημοκρατίας και απόλυτης διαφάνειας και όχι κυριαρχίας των συμφερόντων, του κέρδους και των πολυεθνικών της αγροδιατροφής.
– Το δικαίωμα των καταναλωτών να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της πλη-ροφόρησης, επιλογής και γνώμης αλλά και κατανάλωσης καθαρών και ποιοτικών προϊό-ντων, διεκδικώντας όχι μόνο σήμανση των μεταλλαγμένων οργανισμών και προϊόντων αλλά και μηδενικό ποσοστό επιμόλυνσης.
– Το δικαίωμα των συλλογικών φορέων, των επιστημόνων και των δημό-σιων αρχών να προστατεύουν με τις αρχές της πρόληψης, της προφύλαξης και της επι-κουρικότητας τη δημόσια υγεία, ζητώντας επιστημονική τεκμηρίωση από δημόσιους δια-πιστευμένους οργανισμούς και ανάληψη του κόστους από τις εταιρείες της ύπαρξης ε-πιπτώσεων από την καλλιέργεια ή κατανάλωση των μεταλλαγμένων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
– Το δικαίωμα των επόμενων γενεών να κληρονομήσουν τη βιοποικιλότητα των σπόρων και των φυτικών και ζωικών ειδών και τη συνολική περιβαλλοντική αειφορί-α, που απειλείται από τη διασπορά των μεταλλαγμένων.
Γ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ως σημαντικό θετικό βήμα την ομόφωνη απόφαση της Ε.Ν.Α.Ε. (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) ενάντια στα μεταλλαγμένα και ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ της Θεσσαλίας, στην πρώτη συνε-δρίασή τους, να πάρουν θέση ως θεσμοί αυτοδιοίκησης, ασκώντας το σύνολο των αρ-μοδιοτήτων τους και αφού θέσουν σε δημόσια συζήτηση το θέμα (σε ανοιχτή στους πο-λίτες συνεδρίαση των συμβουλίων) και να αποφασίσουν:
1. Να κηρύξουν τις περιοχές ευθύνης τους ως ζώνες ελεύθερες από παραγωγή και ανεπιθύμητη διακίνηση μεταλλαγμένων.
2. Να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους αυτή στο Κοινοβούλιο και την Ευρωβουλή και να τους ζητήσουν να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις ελέγχου των μεταλλαγμένων, συνέχι-σης του παγώματος (moratorium) της καλλιέργειας και των εισαγωγών και άσκησης του δικαιώματος των χωρών και τοπικών κοινωνιών να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την τοπική ποιοτική παραγωγή, τον πολιτισμό, την παράδοση και ηθική των λαών και των τοπικών κοινωνιών.

Δ) ΖΗΤΑΜΕ από το υπουργείο Γεωργίας, την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμμα-τα να θωρακίσουν την ελληνική παραγωγή από την εισβολή των μεταλλαγμένων, σε συνεργασία με τα κινήματα των πολιτών και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές.
Ε) ΚΑΛΟΥΜΕ σε ενεργοποίηση την κοινωνία των πολιτών και συμμετοχή σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων και νο-μαρχιακών-περιφερειακών κινήσεων κατά των μεταλλαγμένων, στην Agrotica της Θεσ-σαλονίκης την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2004 για την Πανελλαδική δικτύωση και συντο-νισμό του κοινού αγώνα μας.

Scroll to Top